1)Đốt cháy hidrocacbon thu được nH2O>nCO2 ->hidrocacbon là ankan 2)Đốt cháy hidrocacbon thu được nH2O=nCO2->hidrocacbon có độ bất bão hòa bằng 1 3)Đốt

Question

1)Đốt cháy hidrocacbon thu được nH2O>nCO2 ->hidrocacbon là ankan
2)Đốt cháy hidrocacbon thu được nH2O=nCO2->hidrocacbon có độ bất bão hòa bằng 1
3)Đốt cháy ankin thì thu được nH2O

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-11-19T10:35:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:37:05+00:00

  Đáp án:

   1 2 3 5 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-19T10:37:05+00:00

  Các phát biểu đúng: 1, 2, 3, 5

  => Số phát biểu đúng: 4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )