1.Đốt cháy m gam FE cần V lít O2 (đktc) thu được 0,12 md CU.Tìm m và v 2. Đốt cháy mg FE cần Vlits CO2 (đktc) thu đc 0,18 md CO2 .Tìm m và v 3.đốt c

Question

1.Đốt cháy m gam FE cần V lít O2 (đktc) thu được 0,12 md CU.Tìm m và v
2. Đốt cháy mg FE cần Vlits CO2 (đktc) thu đc 0,18 md CO2 .Tìm m và v
3.đốt cháy m gam Zn cần V lít O2 (đktc) thu đc 0,12 md ZnO .Tìm m và v
4.đốt cháy 6,5 gam Zn cần V lít O2 (đktc) thu đc m gam ZnO. tìm m và v

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-13T05:55:43+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T05:56:51+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  \(\begin{array}{l} PTHH:2Cu+O_2\xrightarrow{t^o} 2CuO\\ Theo\ pt:\ n_{Cu}=n_{CuO}=0,12\ mol.\\ ⇒m_{Cu}=0,12\times 64=7,68\ g.\\ Theo\ pt:\ n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{CuO}=0,06\ mol.\\ ⇒V_{O_2}=0,06\times 22,4=1,344\ lít.\end{array}\)

  Bài 2:

  \(\begin{array}{l} PTHH:C+O_2\xrightarrow{t^o} CO_2\\ Theo\ pt:\ n_{C}=n_{O_2}=n_{CO_2}=0,18\ mol.\\ ⇒m_{C}=0,18\times 12=2,16\ g.\\ V_{O_2}=0,18\times 22,4=4,032\ lít.\end{array}\)

  Bài 3:

  \(\begin{array}{l} PTHH:2Zn+O_2\xrightarrow{t^o} 2ZnO\\ Theo\ pt:\ n_{Zn}=n_{ZnO}=0,12\ mol.\\ ⇒m_{Zn}=0,12\times 65=7,8\ g.\\ Theo\ pt:\ n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{ZnO}=0,06\ mol.\\ ⇒V_{O_2}=0,06\times 22,4=1,344\ lít.\end{array}\)

  Bài 4:

  \(\begin{array}{l} PTHH:2Zn+O_2\xrightarrow{t^o} 2ZnO\\ n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{ZnO}=n_{Zn}=0,1\ mol.\\ ⇒m_{ZnO}=0,1\times 81=8,1\ g.\\ Theo\ pt:\ n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{Zn}=0,05\ mol.\\ ⇒V_{O_2}=0,05\times 22,4=1,12\ lít.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-13T05:57:34+00:00

  `1, Sửa đề: Md → mol, Cu → Fe`

  `PTHH: 2Fe + 3O_2 → 2Fe_2O_3`

  `Theo pt: n_(Fe) = 2/3n_(O_2) = n_(Fe_2O_3) = 0.12 mol`

  `→ n_(O_2) = 0.18 mol`

  `→ m = 0.12 · 56 = 6.72 g`

  `→ V = 0.18 · 22.4 = 4.032 l`

  `2, Sưa đề: Md → mol, Fe → C, CO_2 → O_2`

  `PTHH: C + O_2 → CO_2`

  `Theo pt: n_c = n_(O_2) = n_(CO_2) = 0.18 mol`

  `→ m = 0.18 · 12 = 2.16 g`

  `→ V = 0.18 · 22.4 = 4.032 l`

  Xin lỗi vì chỉ làm đến đây vì máy mình sắp hết pin rồi :(((

    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )