1/Đốt nhôm trong bình đựng khí clo thì thu được 26,7 g muối bao nhiêu gam Clo đã tham gia phản ứng? 2/Đốt hoàn toàn 8,3 g hỗn hợp sắt và nhôm trong bì

Question

1/Đốt nhôm trong bình đựng khí clo thì thu được 26,7 g muối bao nhiêu gam Clo đã tham gia phản ứng?
2/Đốt hoàn toàn 8,3 g hỗn hợp sắt và nhôm trong bình khí clo thu được 29,6 g hỗn hợp muối tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp tính thể tích khí clo cần dùng

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-15T09:32:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:33:35+00:00

  1/

  $n_{AlCl_3}=26,7/133,5=0,2mol$

  $2Al+3Cl_2\to 2AlCl_3$

  a/Theo pt :

  $n_{Cl_2}=3/2.n_{Cl_2}=3/2.0,2=0,3mol$

  $⇒m_{Al}=0,3.27=8,1g$

   2/

  $2Fe+3Cl2\to 2FeCl3$

  $2Al+3Cl2\to 2AlCl3$

  Gọi $n_{Fe}=x ; n_{Al}=y$

  Ta có

  $56x+27y=8,3$

  $162,5x+133,5y=29,6$

  Ta có hpt :

  $\left\{\begin{matrix}
  56x+27y=8,3 & \\ 
  162,5x+133,5y=29,6 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇔\left\{\begin{matrix}
  x=0,1 & \\ 
  y=0,1 & 
  \end{matrix}\right.$

  $⇒\%mFe=\dfrac{56.0,1}{8,3}.100\%=67,47\%$

  $\%mAl=100\%-67,47\%=32,53\%$

  $n_{Cl_2}=\dfrac{0,1.3}{2}+\dfrac{0,1.3}{2}=0,3mol$

  $⇒V_{Cl_2}=0,3.22,4=6,72 l$

   

   

  0
  2021-10-15T09:33:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $1/$

  $PTPƯ:2Al+3Cl_2\xrightarrow{} 2AlCl_3$

  $n_{AlCl_3}=\dfrac{26,7}{133,5}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Cl_2}=\dfrac{3}{2}n_{AlCl_3}=0,23mol.$

  $⇒V_{Cl_2}=0,3.22,4=6,72l.$

  $2/$

  $PTPƯ:$

  $2Fe+3Cl_2\xrightarrow{} 2FeCl_3$  $(1)$

  $2Al+3Cl_2\xrightarrow{} 2AlCl_3$  $(2)$

  Gọi $n_{Fe}$ là a, $n_{Al}$ là b.

  Theo đề bài ta có hệ pt:

  $\left \{ {{56a+27b=8,3} \atop {162,5a+133,5b=29,6}} \right.$ $⇒\left \{ {{a=0,1} \atop {b=0,1}} \right.$ 

  $⇒\%m_{Fe}=\dfrac{56.0,1}{8,3}.100\%=67,5\%$

  $⇒\%m_{Al}=100\%-67,5\%=32,5\%$

  $⇒n_{Cl_2}=\dfrac{0,1.3}{2}+\dfrac{0,1.3}{2}=0,3mol.$

  $⇒V_{Cl_2}=0,3.22,4=6,72l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )