1. Đun 1 miếng nhôm lên 100 độ C rồi thả vào 0.5kg nước ở 25 độ C. a, Nhiệt năng của nhôm và nước thay đổi như thế nào? b, Sau 1 thời gian nhiệt độ củ

Question

1. Đun 1 miếng nhôm lên 100 độ C rồi thả vào 0.5kg nước ở 25 độ C.
a, Nhiệt năng của nhôm và nước thay đổi như thế nào?
b, Sau 1 thời gian nhiệt độ của nhôm và nước đều ở 60 độ C. Tính khối lượng của nhôm biết nhiệt dung riêng nhôm là 880j/kg.K và nước là 4200j/kg.K
2.Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp bao gồm: 200g nước đang sôi vào 300g nước ở nhiệt độ phòng
Giúp mình ạ, mai mình thi rồi!!!

in progress 0
Faith 24 phút 2021-09-17T14:27:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T14:29:22+00:00

  Đáp án:

   1. 

  a. Vì nhiệt độ của miếng nhôm lớn hơn nhiệt độ của nước nên miếng nhôm truyền nhiệt năng cho nước. Do đó, nhiệt năng của miếng nhôm giảm còn nhiệt năng của nước tăng. 

  b. Nhiệt lượng mà nước thu vào là: 

  $Q_{thu} = 0,5.4200(60 – 25) = 73500J$ 

  Nhiệt lượng miếng nhôm toả ra: 

  $Q_{toả} = m. 880.(100 – 60) = 35200m$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu} $ hay

  $35200m = 73500$ 

  $<=> m = 2,1$ 

  Vậy khối lượng nhôm là $m = 2,1kg$ 

  2. 

  Giả sử nhiệt độ phòng là $25^0C$ 

  Gọi nhiệt độ cân bằng là t

  Nhiệt lượng nước đang sôi toả ra: 

  $Q_{toả} = 0,2.c(100 – t)$

  Nhiệt lượng nước ở nhiệt độ $25^0C$ thu vào là: 

  $Q_{thu} = 0,3.c(t – 25)$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu} $ hay 

  $0,2c(100 – t) = 0,3c(t – 25) $

  $<=> 20 – 0,2t = 0,3t – 7,5$ 

  $<=> 0,5t = 27,5 $ 

  $<=> t = 55 $ 

  Vậy nhiệt độ cân bằng là $55^0C$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-17T14:29:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1 ) a)    Nhiệt năng của miếng nhôm truyền cho nước và lúc đó nhiệt năng của nước tăng lên và nhiệt năng của miếng nhôm giảm xuống cho đến khi cân bằng . 

   b_)  Nhiệt lượng thu vào của nước là :

  Q1 = m1.c1.(t°3 – t°1 ) 

  ➩ Q1 = 0,5.4200.(60 – 25 ) 

  ➩ Q1 = 73500 J

       Vì Qthu = Q tỏa 

  Nhiệt lượng tỏa ra của miếng nhôm là :

  Q2 = m2.c2.(t°2 – t°3) 

  ➩ 73500 = m1. 880.(100 – 60 ) 

  ➩ m1 = 2,1 kg

  Vậy khối lượng của miếng nhôm là 2,1Kg

  Câu 3 )  Ta cho nhiệt độ phòng là 25 °C

  Nhiệt lượng thu vào của nước có nhiệt độ phòng là :

  Q1 = m1.c. ( t°3 – t°1 ) 

  ➩ Q1 = 0,3.4200.(t°3- 25 ) 

  ➩ Q1 = 1260t°3 –  31500 J

  Nhiệt lượng tỏa ra của nước sôi là :

  Q2 = m2.c. ( t°2 – t°3 ) 

  ➩ Q2 = 0,2.4200.(100 – t°3 ) 

  ➩ Q2 = 84000 – 840t°3 J

  Vì Qthu = Q tỏa 

  ➩ Q1 = Q2

  ➩ 1260t°3 – 31500 = 84000 – 840t°3 

  ➩ t°3 = 55°C 

  Vậy nhiệt độ khi cân bằng là 55°C 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )