1. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol ( có H2SO4 đặc lần xúc tác ) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suấ

Question

1. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol ( có H2SO4 đặc lần xúc tác ) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là?
2. Cho 3,52 gam chất A có CTPT C4H8O2 tác dụng với 650 ml NaOH 0,1 M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 3,72 gam chất rắn. A LÀ?
3. Este ( X ) có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 gam ( X ) với 200 gam dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 gam chất rắn khan. CTCT của ( X ) là?

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-15T02:00:59+00:00 1 Answers 216 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:02:08+00:00

  1. 

  $n_{CH_3COOH}=\dfrac{12}{60}=0,2 mol$

  $n_{C_2H_5OH}=\dfrac{13,8}{46}=0,3 mol$

  $n_{CH_3COOC_2H_5}=\dfrac{11}{88}=0,125 mol$

  $CH_3COOH+C_2H_5OH\rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5+H_2O$ 

  Theo lí thuyết tạo 0,2 mol este.

  $\to H=\dfrac{0,125.100}{0,2}=62,5\%$

  2.

  $n_A=\dfrac{3,52}{88}=0,04 mol$

  $n_{NaOH}=0,65.0,1=0,065 mol > n_A$ 

  Sau phản ứng, chất rắn gồm:

  $RCOONa (0,04)$

  $NaOH (0,065-0,04=0,025)$

  $\Rightarrow 0,025.40+0,04(R+67)=3,72$

  $\Leftrightarrow R=1(H)$

  Vậy A là $HCOOC_3H_7$ (propyl fomat hoặc isopropyl fomat)

  3.

  Este: $(C_2H_4O)_n$

  $\Rightarrow n=2(C_4H_8O_2)$

  $n_X=\dfrac{4,4}{88}=0,05 mol$

  $n_{NaOH}=\dfrac{200.3\%}{40}=0,15 mol$

  Chất rắn gồm:

  $RCOONa: 0,05$

  $NaOH: 0,15-0,05=0,1$

  $\Rightarrow 0,1.40+0,05(R+67)=8,1$

  $\Leftrightarrow R=15(CH_3)$

  Vậy CTCT X là $CH_3COOC_2H_5$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )