1 gen có H=3900, gen đó $G^{2}$ -$A^{2}$ =5% a, Khi gen này nhân đôi liên tiếp 3 đợt mtcc bn Nu mỗi loại %. Tính số liên kết hóa trị được hình thành g

Question

1 gen có H=3900, gen đó $G^{2}$ -$A^{2}$ =5%
a, Khi gen này nhân đôi liên tiếp 3 đợt mtcc bn Nu mỗi loại %. Tính số liên kết hóa trị được hình thành giữa các Nu
b, Mỗi gen con tạo ra sao mã 2 lần. Tính số Nu mtcc cho quá trình sao mã

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-08T09:15:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:16:36+00:00

  Ta có$G^{2}$ -$A^{2}$ =(A+G)X(G-A)=0,05 và A+G=0,5 suy ra G-A=0,1 

  Ta có A+G=0,5 và G-A=0,1 suy ra A=T=0,2XN và G=X=0,3xN

  mà 2A+3G=3900 suy ra 0,2xNx2+0,3xNx3=3900 suy ra N=3000

  Số Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi 3 lần là 

  3000x($2^{3}$ -1)=21000 Nu 

  Tính số liên kết hóa trị được hình thành giữa các Nu là

  Số liên kết hóa trị giữa các Nu của 1 gen là : N-2=2998 

  Ta có 2998x(($2^{3}$ -1)=20986

  b. Số gen con tạo ra 8 

  Số mARN tạo ra là 8×2=16 

  Số Nu mtcc là 16×1500=24000

  0
  2021-10-08T09:16:59+00:00

  Theo mình thế này nha

  Chúc bạn thi tốt nha ❤

   

  1-gen-co-h-3900-gen-do-g-2-a-2-5-a-khi-gen-nay-nhan-doi-lien-tiep-3-dot-mtcc-bn-nu-moi-loai-tinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )