1 gen có hiệu số % nu loại G vs nu ko bổ sung vs nó = 20%,trong gen có G=1050 Trên mạch một : A1+G1=600nu X1-T1=300nu Khi tổng hợp mARN môi trường nộ

Question

1 gen có hiệu số % nu loại G vs nu ko bổ sung vs nó = 20%,trong gen có G=1050
Trên mạch một : A1+G1=600nu
X1-T1=300nu
Khi tổng hợp mARN môi trường nội bào đã cung cấp 1350nu loại X. Mỗi phần tử mARN có 6 riboxom trượt một lần để tổng hợp protein .
1tính M và L của gen
2Tính số nu mỗi loại của phân tử mARN
3 tính tổng số axít a.a được liên kết trên các phân tử protein để thực hiện chức năng sinh học ?

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-12T17:56:54+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T17:58:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  %G-%A= 20%

  %G+ %A = 50%

  => %G = %X= 35%

  %A= %T= 15%

  N = 1050 : 35%= 3000

  A= T= 3000 x 15% = 450 nu

  M gen = 3000 x 300 = 900000 đv C

  L= 3000: 2 x 3,4 = 5100 angtron

   Số nu loại G trên phân tử mARN là: 1350: 6= 225 nu

  Mạch 1: A1+ G1= 600 => G1<600 vậy G1= 225

  A1= 600- 225= 375 nu

  G2 = X1 = 1050- 225= 825 nu

  T1= 825- 300= 525

  Vậy mARN có:

  Um= 375, Am= 525nu, Gm= 825 nu, Xm= 225nu

  Số aa thực hiện chức năng sinh học là:

  1500 : 3 – 2 = 498 aa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )