1 gen có tổng số nuxuclêôtit, số nuclêôtit loại A chiếm 20℅ a tìm số chu kì xoắn của gen b chiều dài của gen c số nuclêôtit mỗi loại gen d số liên kết

Question

1 gen có tổng số nuxuclêôtit, số nuclêôtit loại A chiếm 20℅
a tìm số chu kì xoắn của gen
b chiều dài của gen
c số nuclêôtit mỗi loại gen
d số liên kết hiđro của gen

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-02T23:44:00+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:45:28+00:00

  Giả sử số Nu của gen là 3000

  a. Số chu kì xoắn của gen là 

  $C=N:20=150$ chu kì

  b. Chiều dài của gen là 

  $L=N :2.3,4=5100$ amtrong

  c. Số Nu mỗi loại của gen là 

  $A=T=3000×20$%=$600$ Nu 

  $G=X=3000×30$%=$900$ Nu 

  d. Số liên kết hidro là 

  $H=2A+3G=3900$ liên kết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )