1 gen tự nhân đôi 3 đợt, mỗi gen con sao mã 2 đợt. 1 phân tử ARN có 3 riboxom trượt qua tổng hợp Pr. Biết rằng gen quy định tổng hợp 1 protein gồm 4

Question

1 gen tự nhân đôi 3 đợt, mỗi gen con sao mã 2 đợt. 1 phân tử ARN có 3 riboxom trượt qua tổng hợp Pr. Biết rằng gen quy định tổng hợp 1 protein gồm 498axit amin
a) số phân tử protein tạo thành
b) số tARN tham gia quá trình tổng hợp protein
c) tính số axit amin môi trường cung cấp cho quá trình trên
d)tính số axit amin trong protein hoàn chỉnh
mình cần gấp giúp mình với

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2021-07-08T18:28:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:29:15+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Số gen con được tạo ra sau quá trình nhân đôi là:

  `2^3 = 8` gen 

  – Số mARN được tạo ra sau quá trình sao mã là:

  `2 × 8 = 16` mARN

  – Số phân tử Protein được tạo thành là:

  `3 × 16 = 48` phân tử Protein

  b.

  – Gen quy định tổng hợp 1 phân tử Protein gồm 498 axit amin mà mỗi axit amin do một tARN vận chuyển

  – Số tARN tham gia vào quá trình tổng hợp Protein là:

  `48 × 498 = 23904` tARN

  c.

  – Số axit amin môi trường cung cấp cho quá trình dịch mã là:

  `498 × 48 = 23904` aa

  d.

  – Số axit amin trong phân tử Protein hoàn chỉnh là:

  `498 – 1 = 497` aa

   

  0
  2021-07-08T18:29:56+00:00

  a.

  + Số gen con tạo ra:  $1*2^{3}=8$

  + Một gen khi phiên mã 1 lần chỉ tạo 1 $mARN$ (do chỉ có 1 mạch chiều $3′-5’$ làm khuôn)

  + Mà mỗi gen con phiên mã 2 lần

  $→$ số $mARN$ tạo ra: $2*8=16$

  + 1 $mARN$ khi dịch mã chỉ tạo 1 phân tử protein 

  $→$ số phân tử protein tạo thành: $1*16=16$

   b. 

  1 gen quy định tổng hợp 498 aa

  mỗi aa do 1 $tARN$ vận chuyển 

  $→$ Tổng số $tARN$ tham gia tổng hợp protein: $16*1*498=7968$

   c.

  Số aa mtcc cho dịch mã: $16*498=7968$

  d.

  + Ở sinh vật nhân thực, aa mở đầu (Metionin) được cắt bỏ, tạo protein hoàn chỉnh

  $→$ Số aa trong pro hoàn chỉnh là: 

  $498-1=497$ 

  + Ở sinh vật nhân sơ, aa mở đầu được giữ nguyên 

  $→$ Số aa trong pro hoàn chỉnh là:$498$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )