1. giai cấp mới xuất hiện ở việt nam trong quá trình thực dân pháp tiến hành chương trình khai thách thuộc địa lần thứ HAI (1897-1914) ở đông dương là

Question

1. giai cấp mới xuất hiện ở việt nam trong quá trình thực dân pháp tiến hành chương trình khai thách thuộc địa lần thứ HAI (1897-1914) ở đông dương là
A. tư sản
B. công nhân
C. địa chủ
D. tiểu tư sản
2. luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 xác định lực lượng cách mạng đông dương gồm
A. công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
B. nông dân, tiểu tư sản
C. công nhân, nông dân, tiểu tư sản
D. công nhân, nông dân
3. thực tế lịch sử nước ta trong năm đầu tiên sau cách mạng tháng 8 đã làm rõ luận điểm nào của chủ nghĩa Mác-lê nin
A. giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp
B. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
C. giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn
D. sự nghiệp giải phóng dân tộc phải do dân tộc mình tự quyết định
4. nội dung nào trong đường lối đổi mới của đảng 1986 vẫn tiếp tục thực hiện trong giai đoạn hiện nay.
A. thực hiện chương trình lương thực – thực phẩm
B. xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa
C. phát triển, đẩy mạnh kinh tế đối ngoại
D. Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng
5. ở việt nam cuối năm 1926 các thành viên của tổ chức nào sau đây thực hiện chủ trương “vô văn hóa”
A. Đảng Lập hiến
B. Vieten Nam Quốc dân đảng
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
D. Việt Nam nghĩa đoàn
6. ngày 6/3/1946 đại diện chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa kí bản hiệp định sơ bộ với chính phủ nước nào sau đây??
A. Nhật Bản
B. Mĩ
C. Anh
D. Pháp
7. một trong những thành tựu việt nam đạt được trong 5 năm đầu (1986-1990) của công cuộc đổi mới là
A. hoàn thiện công nghiệp hóa đất nước
B. hoàn thiện hiện đại hóa đất nước
C. hàng tiêu dùng dồi dào hơn
D. xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới
8. tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 (9/1960), đảng lao động việt nam đề ra chủ chương nào sau đây?
A. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 2 miền Bắc-Nam
B. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa cở 2 miền Bắc-Nam
C. Tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược ở 2 miền Bắc-Nam
D.Tiến hành chiến tranh nhân dân ở 2 miền Bắc-Nam

in progress 0
Remi 12 phút 2021-09-20T08:38:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:39:46+00:00

  1.b

  2.a

  3.c

  4.d

  5.c

  6.d

  7.a

  8.a

  0
  2021-09-20T08:39:58+00:00

  1. Câu hỏi có vấn đề ở chỗ: chương trình khai thác thuộc địa lần thứ HAI (1897-1914).

  +Nếu câu hỏi là chương trình khai thác thuộc địa lần 2 (1919- trước khủng hoảng KT thế giới) thì chọn: A Tư sản.

  +Nếu câu hỏi là chương trình khai thác thuộc địa lần 1 (1897-1914) thì chọn: B Công nhân.

  2.D Công nhân, nông dân.

  3.C Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn.

  4.B Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  5.C Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (nhưng là cuối năm 1928, chủ trương “vô sản hóa”).

  6.D Pháp.

  7.C Hàng tiêu dùng dồi dào hơn.

  8.C Tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược ở 2 miền Bắc- Nam.

  #Câu 5, cậu xem lại đề thử.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )