1) Giải phương trình: $2 x^{2}+5 x+3=0$ 2) Giải hê phương trình: $\left\{\begin{array}{l}-x+3 y=5 \\ x+y=-1\end{array}\right.$

Question

1) Giải phương trình: $2 x^{2}+5 x+3=0$
2) Giải hê phương trình: $\left\{\begin{array}{l}-x+3 y=5 \\ x+y=-1\end{array}\right.$

in progress 0
Adalynn 2 năm 2021-07-05T17:20:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:21:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1) `2x^2+5x+3=0`

  Nhẩm nghiệm ta có:

  `a-b+c=2-5+3=0`

  `⇒ x_{1}=-1,x_{2}=- 3/2`

  Vậy `S={-1;- 3/2}`

  2) \(\left\{\begin{array}{l}-x+3 y=5 \\ x+y=-1\end{array}\right.\)

  `⇔` \(\left\{\begin{array}{l}-x+3 y=5 \\ 3x+3y=-3\end{array}\right.\)

  `⇔` \(\left\{\begin{array}{l}-4x=8 \\ x+y=-1\end{array}\right.\)

  `⇔` \(\left\{\begin{array}{l}x=-2 \\ -2+y=-1\end{array}\right.\)

  `⇔` \(\left\{\begin{array}{l}x=-2 \\y=1\end{array}\right.\)

  Vậy `(x,y)=(-2;1)`

  0
  2021-07-05T17:22:02+00:00

  Đáp án:

  1) `S={-3/2;-1}`

  2) `(x;y)=(-2;1)`

  Giải thích các bước giải:

  1) `2x^2+5x+3=0 `

  `Δ=5^2-4.2.3=1`

  `->`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{-5-\sqrt{1}}{2.2}=\dfrac{-3}{2}\\x=\dfrac{-5+\sqrt{1}}{2.2}=-1\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={-3/2;-1} `

  2) $\left\{\begin{matrix} -x+3y=5\\x+y=-1 \end{matrix}\right.\\\to \left\{\begin{matrix} -x+3y+x+y=5-1\\x+y=-1 \end{matrix}\right.\\\to \left\{\begin{matrix} 4y=4\\x+y=-1 \end{matrix}\right. \\\to \left\{\begin{matrix} y=1\\x+1=-1 \end{matrix}\right. \\\to \left\{\begin{matrix} y=1\\x=-2 \end{matrix}\right.$

  Vậy `(x;y)=(-2;1)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )