1. giải phương trình a) 5 4 x-5 ——– + ——- = ———– x – 3 x+3 x^2-9 b) x+2 1

Question

1. giải phương trình
a) 5 4 x-5
——– + ——- = ———–
x – 3 x+3 x^2-9
b) x+2 1 2
——- – — = ————
x-2 x x^2 – 2x
c) 2 1 3x
—— – ——- = —————–
x-1 x-3 x^2 -4x +3
giải rõ giúp e với ạ

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-11-04T04:46:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:47:51+00:00

  $\text{Bạn xem hình:}$

   

  0
  2021-11-04T04:48:09+00:00

  a) ĐK: `x \ne \pm 3`

  `5/(x-3)+4/(x+3)=(x-5)/(x^2-9)`

  `<=> 5(x+3)+4(x-3)=x-5`

  `<=> 5x+15+4x-12=x-5`

  `<=> 9x+3=x-5`

  `<=>8x=-8`

  `<=>x=-1(TM)`

  Vậy `S={-1}`

  b) ĐK: `x \ne 0 ; x \ne 2`

  `(x+2)/(x-2)-1/x=2(x^2-2x)`

  `<=> (x+2)/(x-2)-1/x=2/(x(x-2))`

  `<=> x(x+2)-(x-2)=2`

  `<=>x^2+2x-x+2=2`

  `<=>x^2+x=0`

  `<=>x(x+1)=0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0(L)\\x=-1(TM)\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={-1}`

  c) ĐK: `x \ne 1 ; x \ne 3`

  `2/(x-1)-1/(x-3)=(3x)/(x^2-4x+3)`

  `<=> 2/(x-1)-1/(x-3)=(3x)/((x-1)(x-3))`

  `<=> 2(x-3)-(x-1)=3x`

  `<=>2x-6-x+1=3x`

  `<=>-2x=6`

  `<=>x=-3 (TM)`

  Vậy `S={-3}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )