1.Giải phương trình và BPT a.(x+4)(3x-5)+x²=16 b.(3x-1)(3x-2)-(3x+1)² ≤ 16 2.Một cơ sở đánh cá dự định trung bình mỗi tuần đánh bắt được 20 tấn cá.Nh

Question

1.Giải phương trình và BPT
a.(x+4)(3x-5)+x²=16
b.(3x-1)(3x-2)-(3x+1)² ≤ 16
2.Một cơ sở đánh cá dự định trung bình mỗi tuần đánh bắt được 20 tấn cá.Nhưng đã vượt mức 6 tấn mỗi tuần nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần mà còn vượt mức kế hoạch 10 tấn cá.Tính số cá dự định

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-31T02:59:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:00:56+00:00

  Đáp án:

  $1a)$  $x=-4,$$x=$$\frac{-9}{4}$ 

  $1b)$ $x$$\geq$ $-1$

  $2) $x=120$

  Giải thích các bước giải:

   $1)$
  $a,$ $(x+4)(3x-5)+x^2=16$
  ⇔ $(x+4)(3x-5)+x^2-16=0$
  ⇔ $(x+4)(3x-5)+(x+4)(x-4)=0$
  ⇔ $(x+4)(3x-5+x-4)=0$
  ⇔ $(x+4)(4x-9)=0$
  $TH1:$ $x+4=0$
  ⇔ $x=-4$
  $TH2:$ $4x-9=0$
  ⇔ $x= 9/4$
  $KL:…$

  $b,$ $(3x-1)(3x-2)-(3x+1)^2$ $\leq$ $16$

  ⇔ $9x^2-6x-3x+2-(9x^2+6x+1)$$\leq$ $16$

  ⇔ $9x^2-6x-3x+2-9x^3-6x-1$ $\leq$ $16$

  ⇔ $-15x+1$ $\leq$ $16$

  ⇔ $-15x$ $\leq$ $15$

  ⇔ $x$$\geq$ $-1$

  $KL:…$
  $2)$
  $Gọi$ $số$ $cá$ $đánh$ $bắt$ $theo$ $kế$ $hoạch$ $là:$ $x$ $(tấn)(x>0)$
  ⇒ $Mức$ $cá$ $đánh$ $bắt$ $thực$ $tế$ $là:$ $x+10$$(tấn)$

  $Thời$ $gian$ $đánh$ $bắt$ $theo$ $dự$ $định$ $là:$ $\frac{x}{20}$ $(tuần)$

  $Thời$ $gian$ $đánh$ $bắt$ $theo$ $thực$ $tế$ $là:$   $\frac{x+10}{26}$ $(tuần)$
  $Ta$ $có$ $pt$: $\frac{x}{20}$ $-$ $\frac{x+10}{26}$ $=1$
  <=> $13x – 10(x+10) =260$
  <=> $13x-10x-100=260$
  <=> $3x=360$
  <=> $x=120$ $(tmđk)$
  $KL:…$

  0
  2021-08-31T03:01:16+00:00

  1.Giải phương trình và BPT

  a.(x+4)(3x-5)+x²=16

  (x+4)(3x-5)+x²-16=0

  ⇔(x+4)(3x-5)+(x+4)(x-4)=0

  ⇔(x+4)(3x-5+x-4)=0

  ⇔(x+4)(4x-9)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+4=0\\4x-9=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-4\\4x=9\end{array} \right.\)

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-4\\x= \frac{9}{4} \end{array} \right.\) 

  Vậy S={-4;$\frac{9}{4}$ }

  b.(3x-1)(3x-2)-(3x+1)² ≤ 16

  ⇔9x²-6x-3x+2-9x²-6x-1≤16

  ⇔-15x≤16-2+1

  ⇔-15x≤-17

  ⇔x≥$\frac{17}{15}$ 

  Vậy S={x║x≥$\frac{17}{15}$} 

  2

  Gọi lượng cá đã đự định đánh bắt theo kế hoạch là

  Số tuần dự định đánh cá là 20x

  Lượng cá thực tế đã đánh bắt được là x+10           

  Số tuần thực tế để đánh cá là 

  Vì hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần so với dự định nên ta có PT:

  x20−x+1026=1

  Vậy mức kế hoạch đã định là 

  Good luck!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )