1,Giải Pt a,(x-1) ²+(x+3) ²=2(x-2)(x+1)+38 b,5(x ²-2x-1)+2(3x-2)=5(x+1) ²

Question

1,Giải Pt
a,(x-1) ²+(x+3) ²=2(x-2)(x+1)+38
b,5(x ²-2x-1)+2(3x-2)=5(x+1) ²

in progress 0
Kinsley 1 tuần 2021-12-07T02:21:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:22:34+00:00

  Đáp án:

  $a,(x-1) ²+(x+3) ²=2(x-2)(x+1)+38$

  $=> x²-2x+1+x²+6x+9=(2x-4)(x+1)+38$

  $=> x²-2x+1+x²+6x+9=2x²+2x-4x-4+38$

  $=> x²+x²-2x²-2x+6x-2x+4x+1+9+4-38=0$

  $=> 6x-24=0$

  $=> 6x=24$

  $=> x=4$

  Vậy $S=${$4$}

  $b,5(x ²-2x-1)+2(3x-2)=5(x+1) ²$

  $=> 5x²-10x-5+6x-4=5(x²+2x+1)$

  $=> 5x²-10x-5+6x-4=5x²+10x+5$

  $=> 5x²-5x²-10x+6x-10x-5-4-5=0$

  $=> -14x – 14 =0$

  $=> -14x = 14$

  $=> x=-1$

  Vậy $S=${$-1$}

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

   

  0
  2021-12-07T02:22:56+00:00

  $a, (x-1)^2 + (x+3)^2 = 2(x-2)(x+1) + 38$

  $⇔ x^2 – 2x +1 + x^2 + 6x +9 = 2x^2 +2x -4x -4 +38$

  $⇔ x^2 -2x +x^2 +6x -2x^2 -2x +4x= -4 +38 -10$

  $⇔ 6x= 24$

  $⇔ x = 4$

  Vậy $S=\{4\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )