1. Hai tấm vải xanh và hoa dài 35m. Độ dài tấm vải xanh bằng 2/5 độ dài tấm vải hoa. Vậy, tậm vải xanh dài….m và tấm vải hoa dài ……m.

Question

1. Hai tấm vải xanh và hoa dài 35m. Độ dài tấm vải xanh bằng 2/5 độ dài tấm vải hoa. Vậy, tậm vải xanh dài….m và tấm vải hoa dài ……m.

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-08-30T21:15:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:16:58+00:00

  Đáp án-Giải thích các bước giải:

   Tổng số phần bằng nhau là:

    `2+5=7`(phần)

  Tấm vải xanh dài số mét là:

    `35:7 xx 2=10(m)`

  Tấm vải hoa dài số mét là:

    `35-10=25(m)`

  Vậy, tấm vải xanh dài `10m` và tấm vải hoa dài `25m.`

  0
  2021-08-30T21:17:21+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

    Sơ đồ : 

     Tấm vải xanh : |—-|—-|

     Tấm vải hoa   : |—-|—-|—-|—-|—-|

     Tấm vải xanh dài số mét là :

         $35 : (2 + 5) * 2 = 10 (m)$

     Tấm vải hoa dài số mét là :

         $35 – 10 = 25 (m)$

      Vậy tấm vải xanh dài $10m$ và tấm vải hoa dài $25m$.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )