1 hh gồm ancol etylic,phenol chia thành 2 phần bằng nhau P1:Pứ hoàn toàn với Na dư thu được 1,68l H2 P2:Pứ hết 100ml dd NaOH 1M Tính %m của mỗi chất t

Question

1 hh gồm ancol etylic,phenol chia thành 2 phần bằng nhau
P1:Pứ hoàn toàn với Na dư thu được 1,68l H2
P2:Pứ hết 100ml dd NaOH 1M
Tính %m của mỗi chất trong hh

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-10-09T20:09:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:11:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phần 2 :

  $C_6H_5OH + NaOH → C_6H_5ONa + H_2O$

  Theo PT trên , $n_{phenol} = n_{NaOH} = 0,1.1 = 0,1(mol)$

  Phần 1 :

  có :$n_{H2} = \frac{1,68}{22,4} = 0,075(mol)$

  $2C_6H_5OH + 2Na → 2C_6H_5ONa + H_2$

  $2C_2H_5OH + 2Na → 2C_2H_5ONa + H_2$
  Theo PT trên , $n_{phenol} + n_{etanol} = 2n_{H2}$

  $⇒ n_{etanol} = 0,075.2 – 0,1 = 0,05(mol)$

  Ta có :

  $\%m_{phenol} = \frac{0,1.94}{0,1.94+0,05.46}.100\% = 80,34\%$
  $⇒ \%m_{etanol} = 100\% – 80,24\% = 19,66\%$

   

  0
  2021-10-09T20:11:26+00:00

  Đáp án:

  \({\text{\% }}{{\text{m}}_{{C_2}{H_5}OH}} = 19,66\% ;{m_{{C_6}{H_5}OH}} = 80,34\% \)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol ancol etylic và phenol trong mỗi phần lần lượt là x, y.

  Cho phần 1 phản ứng với Na dư

  \(2{C_2}{H_5}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_2}{H_5}ONa + {H_2}\)

  \(2{C_6}{H_5}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_6}{H_5}ONa + {H_2}\)

  Ta có: \({n_{{H_2}}} = 0,5x + 0,5y = \frac{{1,68}}{{22,4}} = 0,075{\text{ mol}}\)

  Cho phần 2 phản ứng thì hết với 0,1 mol NaOH

  \({C_6}{H_5}OH + NaOH\xrightarrow{{}}{C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\)

  \( \to y = {n_{NaOH}} = 0,1.1 = 0,1{\text{ mol}} \to {\text{x = 0}}{\text{,05}}\)

  \( \to {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,05.46 = 2,3{\text{ gam;}}{{\text{m}}_{{C_6}{H_5}OH}} = 0,1.94 = 9,4{\text{ gam}} \to {\text{\% }}{{\text{m}}_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{2,3}}{{2,3 + 9,4}} = 19,66\% ;{m_{{C_6}{H_5}OH}} = 80,34\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )