1 hình thang có hiệu độ dài 2 đáy là 124cm. Đáy nhỏ bằng 1/5 đáy lớn . Người ta mở rộng đáy lớn thêm 127cm thì được hình thang mới có diện tích hơn di

Question

1 hình thang có hiệu độ dài 2 đáy là 124cm. Đáy nhỏ bằng 1/5 đáy lớn . Người ta mở rộng đáy lớn thêm 127cm thì được hình thang mới có diện tích hơn diện tích ban đầu là 126cm2 . Tính diện tích ban đầu

in progress 0
Maya 1 năm 2021-10-06T15:05:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:06:39+00:00

  `#Kenshiro`

   Đáy bé là :

  `124 : ( 5 – 1 ) xx 1 = 31 (cm)`

  Đáy lớn là :

  `124 : ( 5 – 1 ) xx 5 = 155 (cm)`

  Chiều cao là :

  `216 xx 2 : 12 = 36 (cm)`

  Diện tích ban đầu là :

  `( 155 + 31 ) xx 36 : 2 = 3348 (cm^2)`

           Đáp số : `3348 cm^2`

  0
  2021-10-06T15:06:58+00:00

  Đáy nhỏ của hình thang là:

         `124 : (5 – 1) xx 1 = 31 (cm)`

  Đáy lớn của hình thang là:

         `31 xx 5 = 155 (cm)`

  Chiều cao của hình thang là:

          `216 xx 2 : 12 = 36 (cm)`

  Diện tích hình thang ban đầu là:

       `(31 + 155) xx 36 : 2 = 3348 (cm²)`

                                                Đáp số: 3348 cm²

  mik thấy đề bài sai nên có sửa: 

  126 → 216

  127→ 12 nhá

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )