1) hòa tan hoàn toàn 24,9g hổn hợp X gồm Zn, Al bằng dung dịch HNO3 dư thu đc dung dịch Y và 8,96 lít khí NO (đktc) a) tính thành phần % theo khối lượ

Question

1) hòa tan hoàn toàn 24,9g hổn hợp X gồm Zn, Al bằng dung dịch HNO3 dư thu đc dung dịch Y và 8,96 lít khí NO (đktc)
a) tính thành phần % theo khối lượng của mỗi KL
b) tính khối lượng muối trong dung dịch Y

in progress 0
Isabelle 4 tháng 2021-08-24T20:30:12+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:31:19+00:00

  Đáp án:

  \( \% {m_{Zn}}  = 78,3\% \)

  \(  \% {m_{Al}} = 21,7\% \)

  \( {m_{Zn{{(N{O_3})}_2}}} = 56,7{\text{ gam}}\)

  \({m_{Al{{(N{O_3})}_3}}} = 42,6{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(Zn;Al\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 65x + 27y = 24,9{\text{ gam}}\)

  Ta có:

  \({n_{NO}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4{\text{ mol}}\)

  Bảo toàn e:

  \(2{n_{Zn}} + 3{n_{Al}} = 3{n_{NO}}\)

  \( \to 2x + 3y = 0,4.3\)

  Giải được: \(x=0,3;y=0,2\)

  \( \to {m_{Zn}} = 0,3.65 = 19,5{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{Zn}} = \frac{{19,5}}{{24,9}} = 78,3\% \)

  \( \to \% {m_{Al}} = 21,7\% \)

  \({n_{Zn{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{Zn}} = 0,3{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{Al{{(N{O_3})}_3}}} = {n_{Al}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{Zn{{(N{O_3})}_2}}} = 0,3.(65 + 62.2) = 56,7{\text{ gam}}\)

  \({m_{Al{{(N{O_3})}_3}}} = 0,2.(27 + 62.3) = 42,6{\text{ gam}}\)

  0
  2021-08-24T20:32:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )