1 hỗn hợp khí Y gồm metan,etilen,axetilen với thể tích là 1,12 lít (đktc). Cho Y qua dung dịch AgNO3/NH3 có dư, thể tích khí giảm 0,56 lít. Nếu đốt ch

Question

1 hỗn hợp khí Y gồm metan,etilen,axetilen với thể tích là 1,12 lít (đktc). Cho Y qua dung dịch AgNO3/NH3 có dư, thể tích khí giảm 0,56 lít. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít hỗn hợp Y, sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy thu được qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 8,125 gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích các khí trong hỗn hợp.

in progress 0
Remi 1 năm 2021-11-21T07:02:07+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:03:32+00:00

  Đáp án:

   Metan : $CH_{4}$

  Etilen : $C_{2}H_{4}$

  Axtilen: $C_{2}H_{2}$

  $nC_{2}H_{2}=\frac{0,56}{22,4}=0,025$

  $nY=\frac{1,12}{22,4}=0,05$

  $nCH_{4} +nC_{2}H_{4}=0,05-0,025=0,025$ (1)

  $nCaCO_{3}=\frac{8,125}{100}=0,08125$

  BTNT “C” 

  $nCH_{4} + 2nC_{2}H_{4} +2nC_{2}H_{2}=nCaCO_{3}$

  ⇔$nCH_{4} +2nC_{2}H_{4}=0,08125-0,025.2=0,03125$(2)

  (1)(2)⇒$\left \{ {{nCH_{4} =0,01875} \atop {nC_{2}H_{4}=0,00625}} \right.$

  $V\%CH_{4}=n\%CH_{4}=\frac{0,01875}{0,05}.100=37,5\%$

  $V\%C_{2}H_{2}=\frac{0,025}{0,05}=50\%$

  $V\%C_{2}H_{4}=100-37,5-50=12,5\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )