1. I ( do) my homework while Nick (watch)……….. TV last night. 2. Unless they (pass) ……….. their examinations, they would join the army. 3. We(study)……

Question

1. I ( do) my homework while Nick (watch)……….. TV last night.
2. Unless they (pass) ……….. their examinations, they would join the army.
3. We(study)………..English for two years .
4. They (stay)…………..…..in Ha Noi for a few days next week.

in progress 0
Eliza 4 tháng 2021-08-16T04:08:24+00:00 2 Answers 147 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:09:32+00:00

  1. was doing/was watching

   – Có last night là dấu hiệu thì quá khứ, mà có while dấu hiệu thì quá khứ tiếp diễn.

  2. passed

   – Unless=If not

   – Mệnh đề chính chia would+Vo `->` mệnh đề If chia thì quá khứ đơn (Điều kiện IF loại 2)

  3. have studied

   – Có “for+khoảng thời gian” là dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

  4. will stay

   – Có next week dấu hiệu thì tương lai đơn.

  Học tốt!!!

  0
  2021-08-16T04:09:33+00:00

  1.did / watched

  2.passed

  3.have studied

  4.will stay

  # Chúc bn hok tốt! Xin ctlhn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )