1. (If) I were (you) , I (didn’t) buy that A. B. C. (expensive) car D. 2. (If) you (are) in my (position) ,

Question

1. (If) I were (you) , I (didn’t) buy that
A. B. C.
(expensive) car
D.
2. (If) you (are) in my (position) , what (would)
A. B. C. D.
you do?

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-02T14:49:44+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:51:21+00:00

  1. C. didn’t → wouldn’t ( câu ĐK loại 2:If + S + QKĐ, S + would + V0 )

  2. B. are → were ( câu ĐK loại 2:If + S + QKĐ( nếu là Vbe ở thì QKĐ thì bắt buộc ở số ít hay số nhiều đều sử dụng ‘were’), S + would + V0 )

  Chúc bạn học tốt ~

  # Yumi

  0
  2021-09-02T14:51:37+00:00

  1. C didn’t -> wouldn’t

  -> If 2 : If + S1 + V2/ed, S2 + would + Vinf

  2. B are -> were 

  -> If 2 : If + S1 + V2/ed, S2 + would + Vinf

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )