1.In a science class, we come up ……………. some good ideas to travel in the future. (Chỉ được chọn 1 đán án)A.in.B.for.C.to.D.with. 2.Students can meet a

Question

1.In a science class, we come up ……………. some good ideas to travel in the future. (Chỉ được chọn 1 đán án)A.in.B.for.C.to.D.with.
2.Students can meet a career………………. and discuss what they should do in their future. (Chỉ được chọn 1 đán án)A.chemist.B.explorer.C.programmer.D.adviser

in progress 0
Camila 4 tuần 2021-08-18T22:40:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:41:38+00:00

  1, come up with: nghĩ ra => D

  2, carreer adviser: cố vấn nghề nghiệp => D

  @Chúc bạn học tốt

  @Xin ctlhn cho nhóm với ạ

  0
  2021-08-18T22:41:59+00:00

  1. D ( come up with Sth = Nghĩ đến một thứ gì đó, ở đây là nghĩ đến một vài ý tưởng hay ) 

  2. D ( Career adviser = cố vấn nghề nghiệp, người tư vấn nghề nghiệp )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )