1.khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a, trong các phân số sau,phân số bằng phân số 3/4 là a.3/8 b.9/12 c.6/4 d.9/16 b,

Question

1.khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a, trong các phân số sau,phân số bằng phân số 3/4 là
a.3/8 b.9/12 c.6/4 d.9/16
b, nhóm các phân số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?
a.1/3,5/12,3/4 b.1/3,3/4,5/2 c.3/4,1/3,5/12 d.5/12,3/4,1/3
c,Quy đồng mẫu số hai phân phân số 1/6 và 2/15 ta được
a. 1/30 và 2/30 b.6/30 và 15/30 c.5/30 và 4/30 d.5/30 và 2/30
2.sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
a,3/8,15/8,9/8,7/8 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
b,4/15,3/5,8/45,7/15 …………………………………………………………………………………………………………………………
c,3/8,4/5,47/40,9/4…………………………………………………………………………………………………………………………….
3.tìm các số tự nhiên x khác 0 thỏa mãn:
x/15<4/15 5/9>x/9 1

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-08-05T15:56:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:57:55+00:00

  Đáp án:

  1.

  a) B

  b) A

  c) C

  2.

  a) 3/8 ; 7/8 ; 9/8 ; 15/8 

  b) 8/45 ; 4/15 ; 7/15 ; 3/5

  3.

  Giải thích các bước giải:

  1.

  a)vì 9/12 = 3/4

  b) vì 1/3 = 4/12 ; 3/4 = 9/12

  => 4/12 < 5/12 < 9/12 -> 1/3 < 5/12 < 9/12

  c) Vì 5/30 = 1/6 và 4/30 = 2/15

  2. 

  a) 

  Phân số theo thứ tự từ lớn đến bé: 3/8 ; 7/8 ; 9/8 ; 15/8 

  Giải thích: cùng mẫu nên ta chỉ cần so sánh tử số

  b)

  Phân số theo thứ tự từ lớn đến bé : 8/45 ; 4/15 ; 7/15 ; 3/5

  Giải thích:

  8/45 

  4/15 = 12/45

  3/5 = 27/45

  7/15 = 21/45

  3. 

  Ta có: x/15 < 4/15 

  => x = 1 , 2 , 3

  Ta có 5/9 > x/9

  => x = 4 ,3, 2 , 1

  Ta có: 1< x/8 < 11/8 

  => x = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,8 , 9 , 10

  #Nezuko344

   

  0
  2021-08-05T15:58:19+00:00

  1.khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
  a, trong các phân số sau,phân số bằng phân số 3/4 là
  a.3/8           b.9/12 = 3/4      c.6/4         d.9/16
  b, nhóm các phân số nào sau đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?
  a.1/3,5/12,3/4            b.1/3,3/4,5/2            c.3/4,1/3,5/12               d.5/12,3/4,1/3
  c,Quy đồng mẫu số hai phân phân số 1/6 và 2/15 ta được 
  a. 1/30 và 2/30       b.6/30 và 15/30              c.5/30 và 4/30           d.5/30 và 2/30
  2.sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
  a,3/8,15/8,9/8,7/8 .

  3/8, 7/8, 9,8, 15/8
  b,4/15,3/5,8/45,7/15

  8/45 , 4/15, 7/15, 3/5
  c,3/8,4/5,47/40,9/4

  9/4, 47/40, 4/5, 3/8

  3.tìm các số tự nhiên x khác 0 thỏa mãn:
   x/15<4/15      5/9>x/9    1<x/8<11/8
      1,2,3             1,2,3,4        2,9,10

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )