1/ kiểm tra dùm mình xem thử bài này viết đúng ko với, mình nhập vào máy ko được:<<< program bai_1; uses crt; var i,n,m:integer; S:real; begin

Question

1/ kiểm tra dùm mình xem thử bài này viết đúng ko với, mình nhập vào máy ko được:<<< program bai_1; uses crt; var i,n,m:integer; S:real; begin clrscr; S:=0; i:=0; write('nhap n='); readln(n); for i:=1 to n do begin write('nhap m='); readln(m); S:=S=m; end; (chỗ này máy kêu mình bỏ dấu phẩy chấm đi) S:=S/n; (chỗ này máy báo lỗi nhưng mình ko biết sửa) writeln('trung binh cong cua n la'; S;8:2); readln end. 2/ viết chương trình cho đề bài input: n, số hạng output: in ra số lớn nhất mình có viết sẵn thuật toán rồi mà ko biết đúng ko b1: nhập n, i<-0 b2: i:=i+1; nhập m b3: nếu maxb2
b5: in max
b6: xem, end

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-07-24T01:21:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:23:05+00:00

  bạn copy bài 1 zô r chạy nha, mình sửa hết rồi

  program bai_1;

  uses crt;

  var i,n,m,s:integer;

  begin

  clrscr;

  S:=0; i:=0;

  write(‘nhap n=’); readln(n);

  for i:=1 to n do

   begin

    write(‘nhap m=’); readln(m);

     S:=S+m;   { lúc trước: S:=S=m; }

   end; 

  {lúc trước: S:=S/n; sai vì số thực chia không được}

  writeln(‘trung binh cong cua n la’; S/n:8:2);

  readln

  end.

  Bài 2: bạn đúng rồi nhưng mình sẽ làm hơi khác xíu

  Chương trình

  program timmax;

  uses crt;

  var m,n,i,max:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap so luong phan tu n: ‘);   readln(n);

  write(‘Nhap so thu nhat: ‘);  readln(m);

  max:=m;

  for i:=2 to m do

   begin

    write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘);   readln(m);

    if m>max then max:=m;

   end;

  write(‘So lon nhat la: ‘,max);

  readln

  end.

  0
  2021-07-24T01:23:11+00:00

  S/n là  sửa thành s/n nha 

  còn mik thấy đuk mà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )