1. Last month,her mother went on a bussiness in Tawain,her father =.ill in hospital for 4 days A.Was B.Has been C.Had D.Is 2.He refused

Question

1. Last month,her mother went on a bussiness in Tawain,her father ………….ill in hospital for 4 days
A.Was
B.Has been
C.Had
D.Is
2.He refused to buy a new car,he had enough money,……..
A.In spite
B.Though
C.Despite
D.In spite of
3……………,his employees will have worked for two hour
A.By the time the boss arrive
B.When the boss arrives
C.After the boss arrives
D.Only when the boss arrives
4.In spite of her abiuluities,Lara has been …….ovelooked for promotion .
A.Repeat
B.Repeatedly
C.Repetitive
D.Repetition
5.Some high school students often ……..helping the disadvantaged or handicapped children
A.Look after
B.Clean up
C.Make out
D.Participate in

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-07-19T11:10:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:11:58+00:00

  Đáp án:

  1.B

  2.B

  3.A

  4.B

  5.D

  NHỚ CHO MIK HAY NHẤT VỚI NHÉ 

  0
  2021-07-19T11:12:17+00:00

  1. Last month,her mother went on a business in Tawan,her father …………. ill in hospital for 4 days

  A.Was

  B.Has been

  C.Had

  D.Is

  Có “for 4 days” là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành

  (Tháng trước mẹ của cô ấy đi công tác Đài Loan, bố của cô ấy ốm nằm viện 4 ngày.)

  2. He refused to buy a new car,he had enough money,……..

  A.In spite

  B.Though

  C.Despite

  D.In spite of

  Không có “In spite”→loại, “Despite” và “In spite of” đứng ở đầu câu→loại, chọn “Though”

  (Anh ta từ chối mua một chiếc xe hơi mới, mặc dù anh ta có đủ tiền)

  3. …………..,his employees will have worked for two hour

  A.By the time the boss arrive

  B.When the boss arrives

  C.After the boss arrives

  D.Only when the boss arrives

  (Vào thời điểm ông chủ đến, nhân viên của ông ấy sẽ làm việc trong hai giờ)

  4.In spite of her abiuluities,Lara has been …….ovelooked for promotion .

  A.Repeat

  B.Repeatedly

  C.Repetitive

  D.Repetition

  (Bất chấp những điều kỳ diệu của mình, Lara đã nhiều lần được thăng chức.)

  5.Some high school students often …….. helping the disadvantaged or handicapped children

  A.Look after

  B.Clean up

  C.Make out

  D.Participate in

  (Một số học sinh trung học thường tham gia giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật)

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )