1. Mĩ đã thực hiện những chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam? Vì sao lại có sự thay đổi chiến lược đó 2. Chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng ta

Question

1. Mĩ đã thực hiện những chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam? Vì sao lại có sự thay đổi chiến lược đó
2. Chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng ta từ năm 1986 đến 2000.

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-04T01:58:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:59:47+00:00

  Đáp án:

  1:

  – Mĩ đã thực hiện chiến lược ” Chiến Tranh Cục Bộ” ở miền Nam.

  – Vì Mĩ đã thất bại sau chiến lược ” Chiến Tranh Đặc Biệt”.

  2:

  Chủ trương: Trải qua 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội chúng ta đạt được thành tựu và ưu điểm đáng kể, song cúng gặp không ít khó khăn. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng nhất là về kinh tế – xã hội. Tình hình thế giới có nhiều thay đổi: sự sụp đổ của chủ nghĩa ã hội ở Liên Xô và Đông Âu; sự phát triển của CM khoa học kĩ thuật.

  Đường lối:  

  + Đường lối đổi mới được đề ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) và được điều chỉnh, bổ xung, phát triển tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991),lần thứ VIII (6-1996), lần thứ IX (4-2001).
  + Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện có hiệu quả bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

  + Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, đổi mới về kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế

  . Đổi mới về kinh tế:

  + Xóa bỏ cơ chế bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

  + Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

  . Đổi mới về chính trị:

  + Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

  + Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, hòa bình hữu nghị và hợp tác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )