1. Most of the goods______in this factory are exported. A. make B. making C. made D. to make 2. When I arrived, t

Question

1. Most of the goods______in this factory are exported.
A. make B. making C. made D. to make
2. When I arrived, there was a big red car______outside the house.
A. park B. parked C. parking D. parks
3. A numbers of questions were______in the discussion.
A. raised B. made C. done D. found
4. We spent a week______our house
A. repaint B. to repaint C. repainted D. repainting
5. The teacher was very strict. Nobody dared_______during his lesson.
A. talk B. to talk C. talking D. talked
6. Harry said to Mary:”Do you have time to help me?”
Harry asked Mary_______time to help him.
A. does she have B. if she has C. did she have D. if she had
làm và GIẢI THÍCH nhoa các tình yêu!!????

in progress 0
Samantha 2 giờ 2021-09-07T10:17:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:18:19+00:00

  1. Hầu hết các hàng ___ trong nhà máy này được xuất khẩu.
  A. make B. doing C. made D. to make
  2. Khi tôi đến, có một chiếc xe hơi lớn màu đỏ ở bên ngoài ngôi nhà.
  A. công viên B. đậu C. đậu xe D. công viên
  3. Một số câu hỏi đã ____ trong cuộc thảo luận.
  A. raise B. made C. done D. found
  4. Chúng tôi đã dành một tuần ___ ngôi nhà của bạn
  A. sơn lại B. sơn lại C. sơn lại D. sơn lại
  5. Giáo viên đã rất nghiêm khắc. Không ai dám ____ trong bài học của mình.
  A. nói chuyện B. nói chuyện C. nói chuyện D. nói chuyện
  6. Harry nói với Mary: “Bạn có thời gian để giúp tôi không?”
  Harry đã yêu cầu Mary_______time giúp anh ta.
  A. does she have B. if she has C. did she has D. if she had

  #phong

  #kocoteam

  0
  2021-09-07T10:19:06+00:00

  1.B(verb after the adj need to add _ing)

  2.B(past complete)

  3.D(found the number, not done, made or raised)

  4.B(after spent is a V_ing)

  5.B(after dared is a V_ing)

  6.C(reported sentences)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )