1. Một cái bế hình lập phương bằng kính có cạnh là 0,5m. Bể đang chứa nước đến $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi: a) Diện tích kính làm cái bể (không có nắp) b) S

Question

1. Một cái bế hình lập phương bằng kính có cạnh là 0,5m. Bể đang chứa nước đến $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi:
a) Diện tích kính làm cái bể (không có nắp)
b) Số lít nước đổ vào thêm để đầy bể? (1dm³ = 1l)
*
2. Một cái bể hình lập phương có chu vi đáy 2,4m.
a) Tính diện tích xung quanh cái bể
b) Tính diện tích toàn phần cái bể
c) Người ta thả một thỏi sắt có thể tích 1,4dm³. Tính lượng nước còn lại trong bể? Biết rằng bể chứa đầy nước.

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-10-12T08:21:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:23:26+00:00

  1)

  a) Diện tích kính làm cái bể là: `0,5 × 0,5 × 6 = 1,5 (m²)`

  b) Thể tích của cái bể là: `0,5 × 0,5 × 0,5 = 0,125 (m³)`

  Thể tích nước ở trong bể là: `0,125 × `3/4` = 0,09375 (m³)`

  Đổi: `0,09375m^3=93,75dm^3=93,75l`

  Đáp số: `1,5 m^2, 93,75l`

  2)

  a) Cạnh của cái bể là: `2,4:4=0,6(m)`

  Diện tích xung quanh cái bể là: `0,6xx0,6xx4=1,44(m^2)`

  b) Diện tích toàn phần cái bể là: `0,6xx0,6xx=2,16(m^2)`

  c) Đổi: `1,4 dm^3 = 0,0014  m^3`

  Thể tích nước trong bể là: `0,6xx0,6xx0,6=0,216(m^3)`

  Lượng nước còn lại trong bể là: `0,216-0,0014=0,2146(m^3)`

  Đáp số: `1,44(m^2), 2,16(m^2), 0,2146(m^3)`

   

  0
  2021-10-12T08:23:40+00:00

  bài 1

  bài làm

  diện tích kính để làm bể là:

  `0,5×0,5×6=1,5(m²)`

  thể tích để làm bể là:

  `0,5×0,5=0,125(m³)`

  thể tích nước trong bể là:

  `0,125×` $\frac{3}{4}$ =`0,9375(m³)`

  đổi :`0,9375m³=93,75m³=93,75l`

  đáp số:`S=1,5m²`

  `V=93,75l`

  bài 2

  bài làm

  a) cạnh cái bể là:

  `2,4:4=0,6(m)`

  diện tích xung quanh của cái bể là:

  `0,6×0,6×4=1,44(m²)`

  b)diện tích toàn phần của cái bể là:

  `0,6×0,6×6=2,16(m²)`

  c)đổi:`1,4dm³=0,0014m³`

  thể tích nước trong bể là:

  `0,6×0,6×0,6=0,216(m³)`

  lượng nước còn lại trong bể là:

  `0,216-0,0014=0,2146(m³)`

  đáp số:`1,44m²;2,16m²;0,2146m³`

  $@ngocninh2009$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )