1/ Một cần trục nâng một vật có khối lượng 600kg lên độ cao 4m trong thới gian 2 phút a) Tính công nâng vật của cần trục b) Tính công suất của cần tr

Question

1/ Một cần trục nâng một vật có khối lượng 600kg lên độ cao 4m trong thới gian 2 phút
a) Tính công nâng vật của cần trục
b) Tính công suất của cần trục
2/ Một con ngựa kéo 1 cái xe vs lực không đổi là 100N và đi dc 4,5km trong 30p. Tính công và công suất trung bình của con ngựa?
3/ Một lực sĩ cửa tạ nâng quả tạ khối lượng 125kg lên cao 70cm trong thời gian 0,3s
a) Tính công người lực sĩ đã thực hiện
b) Tính công suất của ng lực sĩ trong trường hợp này
AI GIỎI VẬT LÝ GIẢI GIÚP MK VỚI !!!

in progress 0
Reagan 1 tháng 2021-09-11T11:49:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:51:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1/

  Công nâng vật của cần trục là

  A=P.h=10.m.h=10.600.4=24000(J)

  2phút=120s

  Công suất của cần trục là

  P=A/t=24000:120=200(J/s)

  2/

  4,5km=4500m

  Công thực hiện khi con ngựa kéo xe là

  A=F.s=100.4500=450000(J)

  30 phút=1800s

  Công suất tb của con ngựa là

  P=A/t=450000:1800=250(J/s)

  3/

  70cm=0,7m

  Công người lực sĩ đã thực hiện là

  A=P.h=10.m.h=10.125.0,7=875(J)

  Công suất của người lực sĩ là

  P=A/t=875:0,3=2916,67(J/s)

   

  0
  2021-09-11T11:51:40+00:00

  Đáp án:

   Câu 1:

  a. A = 24000J

  b. P = 200W

  Câu 2: 

  A = 450000J

  P = 250W

  Câu 3:

  a. A = 875J

  b, P = 2916,67W  

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  a. Công nâng vật của cần trục là:
  \[A = P.h = 10mh = 10.600.4 = 24000J\]

  b. Công suất của cần trục là:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{24000}}{{60.2}} = 200W\]
   Câu 2: 

  Công của con ngựa là: 

  \[A = F.s = 100.4500 = 450000J\]

  CÔng suất của con ngựa là:
  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{450000}}{{30.60}} = 250W\]

  Câu 3:

  a. Công của người lực sĩ đã thực hiện là:
  \[A = P.h = 10mh = 10.125.0.7 = 875J\]

  b. Công suất của người lực sĩ là:
  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{875}}{{0,3}} = 2916,67W\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )