1 . một cửa hàng lương thực trong hai ngày nhập tất cả 5 tấn 130 kg gạo … hàng nhập nhiều hơn ngày thứ hai 270 kg gạo.tất cả số gạo đó được đóng vào

Question

1 . một cửa hàng lương thực trong hai ngày nhập tất cả 5 tấn 130 kg gạo … hàng nhập nhiều hơn ngày thứ hai 270 kg gạo.tất cả số gạo đó được đóng vào các bao,mỗi bao 45 kg.tính số bao gạo của hàng nhập trong từng ngày ?
2 . với 4 chữ số 0,2,4,5 hãy viết các số có 3 chữ ố khác nhau và mỗi số đều chia hết cho 3
3 . Với bốn chữ số 0,2,5,9 hãy viết các số có ba chữ số khác nhau và:
a)Mỗi số đều chia hết cho 5
b)Mỗi số đều chia hết cho 2 và 5

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-11-24T14:00:51+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:02:41+00:00

  ` 5 tấn 130 kg =5130 kg`

  `⇒`tổng `2 `ngày là`: 5130 kg `

  Ngày thứ nhất :

  `(5130+270)/2 =2700(kg)`

  này thứ 2 hai :

  `5130-2700=2430(kg)`

  Số bao gạo ngày thứ nhất là :

  `2700/45=60 (bao)`

  Số bao gạo ngày thứ hai là :

  `2430/45=54(bao)`

  đáp số:

  2

  để chia hết cho 3 thì ta phải chọn 3 chữ số trong đó có tổng chia hết cho 3 

  `⇒ 3` số đó là `:0;2;4`

  ⇒ các số đó là :` 240;204`

  3

  để chia hết cho 5 thì ta phải chọn 3 chữ số trong đó có tổng chia hết cho 5

  ⇒ tận cùng của chúng sẽ là `5;0`

  ⇒ các số đó là :` 250;520;920;950;290;590;205;295;925;905`

  để chia hết cho 5 và 2 thì ta phải chọn 3 chữ số trong đó có tổng chia hết cho 5 và 2

  ⇒ tận cùng của chúng sẽ là `;0`

  ⇒ các số đó là :` 250;520;920;950;290;590`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )