1.một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chiều cao bằng 2/3 chiều rộng . tính diện tích xung quanh , diện tích toàn p

Question

1.một hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chiều cao bằng 2/3 chiều rộng . tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần và thể tích của hìh hộp chữ nhật đó.
2.tính diện tích xung quanh , diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương có cạnh là 4/9m

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-10-15T09:33:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:34:49+00:00

  1,

    Chiều rộng là :

      `18 xx 2/3 = 12 ( cm )`

    Chiều cao là :

     `12 xx 2/3 = 8 ( cm )`

    Diện tích xung quanh là :

    `( 18 + 12 ) xx 2 xx 8 =480 ( cm² )`

    Diện tích toàn phần là :

     `480 + 18 xxx 12 xx 2 = 912 ( cm² )`

     Thể tích là :

       `18 xx 12 xx 8 = 1728 ( cm³ )`

  2,

     Diện tích xung quanh là :

       `4/9 xx 4/9 xx 4 = 64/81 ( cm² )`

      Diện tích toàn phần là :

       `4/9 xx 4/9 xx 6 = 96/81 ( cm² )`

      Thể tích là :

       `4/9 xx 4/9 xx 4/9 = 64/729  ( cm³ )`

  0
  2021-10-15T09:35:30+00:00

  @Kuro

  # Xin hay nhất #

  1.

  Chiều rộng Hình Hộp CN là  :

  18:3 x 2 = 12(cm)

  Chiều cao  HHCN là :

  12: 3 x 2 = 8 (cm )

  Diện tích xung quanh là :

  ( 18 + 12 ) x 2 x 8 = 480($cm^{2}$ )

  Diện tích toàn phần là :

  480 + 18 x12 x2 =912($cm^{2}$ )

  Thể tích là :

  18 x 12 x 8 = 1728( $cm^{3}$ )

  Đáp số : ………………..

  2.

  Diện tích xung quanh :

  $\frac{4}{9}$  x $\frac{4}{9}$ x 4 = $\frac{64}{81}$ ( $m^{2}$ )

  Diện tích toàn phần :

  $\frac{4}{9}$ x  $\frac{4}{9}$ x 6 = $\frac{96}{81}$ ( $m^{2}$ )

  Thể tích :

  $\frac{4}{9}$ x  $\frac{4}{9}$ x $\frac{4}{9}$ = $\frac{64}{729}$ 

  Đáp số : ………………………………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )