1. một miếng đất hình bình hành có cạnh đáy 28m cạnh đáy bằng 4/3 chiều cao . trên miếng đất người ta trông rau , trung bình cứ 2m vuông thu được 5/2

Question

1. một miếng đất hình bình hành có cạnh đáy 28m cạnh đáy bằng 4/3 chiều cao . trên miếng đất người ta trông rau , trung bình cứ 2m vuông thu được 5/2 kg rau . hỏi trên miếng đất đó người ta thu được bao nhiêu kg rau
2 một miếng đất hình thoi có tổng độ dài 2 đường chéo là 72m hiệu độ dài 2 đường chéo là 8m trên miếng đất đó người ta trồng hoa trung bình cứ 1m vuông hoa bán đi thu được 25000 đồng . hỏi trên miêng đất đó người ta bán hoa thu được bao nhiêu tiền
nhanh nhé

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-10-01T11:46:24+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:47:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  Bài 1 

  Chiều cao của miếng đất hình bình hành đó là :

      28 × $\frac{4}{3}$ = 21 (m)

  Diện tích miếng đất hình bình hành đó là : 

      28 × 21 = 588 (m²)

  Trên miếng đất đó người ta thu được số kg rau là : 

     588 : 2 × $\frac{5}{2}$ = 735 (kg rau)

                    Đáp số : 735 kg rau

  Bài 2 

  Độ dài đường chéo nhỏ là : 

   (72 – 8) : 2 = 32 (m)

  Độ dài đương chéo dài là : 

   72 – 32 = 40 (m)

  Diện tích miếng đất hình thoi đó là : 

  $\frac{32 × 40}{2}$ = 640 (m²)  

  Trên miêng đất đó người ta bán hoa thu được số tiền là : 

   640 × 25000 = 16000000 (đồng)

              Đáp số : 16000000 đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )