1, một pt ADN có 2000 liên kết cộng hóa trị tronh tổng số nu, tronh đó số nu A chiếm 20% a. tính số nu từng loại? b. tính số liên kết hidro 2, ở loài

Question

1, một pt ADN có 2000 liên kết cộng hóa trị tronh tổng số nu, tronh đó số nu A chiếm 20%
a. tính số nu từng loại?
b. tính số liên kết hidro
2, ở loài thỏ 2n=44, 1 tế baof sinh dưỡng của thỏ nguyên phân liên tiếp 5 lần
a) tính số liệu tế bào con sau khi kết thúc nguyên phân
b)tính số nhiễm sắc thể do môi trường cung cấp
c)tính số thời kì phân bào đã hình thành và mất đi
d)tính số tổng tế bào đã đc tạo ra trong suốt quá trình nguyên phân.

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-08T10:34:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:36:04+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. Số nu của gen là N = 2000

  A=T = 20% => G=X= 50% -20% = 30% 

  Vậy A=T = 2000 x 20% = 400 nu

  G=X= 200 x 30% = 600 nu

  H = 2A+ 3G = 2. 400 + 3. 600 = 2600 lk

  2. 

  a. Số tế bào con sau NP:$2^{5}$ = 32

  b. Số NST môi trường cung cấp : 2n . ( $2^{5}$-1) = 44 . 31= 1364

  c. Số thoi phân bào hình thành và mất đi là : $2^{5}$-1 = 31

  d. Tổng số tế bào đã được tạo ra suốt quá trình nguyên phân :

  $2^{5}$ + $2^{4}$+ $2^{3}$+ $2^{2}$ + $2^{1}$= 62

  0
  2021-09-08T10:36:30+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  a.

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  2000 × 20% = 400 Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  (2000 – 400 × 2) : 2 = 600 Nu

  b.

  – Số liên kết Hiđrô của gen là:

  2 × 400 + 3 × 600 = 2600 liên kết

  Câu 2:

  a.

  – Số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân là:

  $2^{5}$ = 32 tế bào 

  b.

  – Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân là:

  ($2^{5}$ – 1) × 44 = 1364 NST

  c.

  – Số thoi phân bào được hình thành và mất đi là:

  $2^{5}$ – 1 = 31 thoi phân bào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )