1.một vật dao động điều hòa có phương trình dao động: x= 5.cos(4πt+π/3). Quãng đường vật đi được sau 0,375 s tính từ thời điểm ban đầu bằng bao nhiêu?

Question

1.một vật dao động điều hòa có phương trình dao động: x= 5.cos(4πt+π/3). Quãng đường vật đi được sau 0,375 s tính từ thời điểm ban đầu bằng bao nhiêu?
2.một vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A=10cm. Trong khoảng thời gian T/3 quãng đường vật đi được nằm trong giới hạn từ

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-11T12:25:14+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:26:22+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: 16,83cm

  Câu 2: 10cm ≤ s ≤ 17,32cm   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Chu kỳ của dao động là:

  \[T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{4\pi }} = 0,5s\]

  Quãng đường vật đi được trong 0,375s là:

  \[t = 0,375s = \frac{3}{4}T \Rightarrow s = 2A + \frac{1}{2}A + \frac{{\sqrt 3 }}{2}A = 16,83cm\]

  Câu 2: Quãng đường dài nhất vật có thể đi trong T/3 là:

  \[s = 2.\frac{{\sqrt 3 }}{2}A = \sqrt 3 A = 17,32cm\]

  Quãng đường ngắn nhất vật có thể đi trong T/3 là:

  \[s = 2.\frac{1}{2}A = A = 10cm\]

  Vậy trong T/3 quãng đường vật có thể đi nằm trong khoảng :

  \[10cm \le s \le 17,32cm\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )