1.Một vật dddh trên một đoạn thẳng dài 12 cm .biết trong thời gian 1/6 phút vật thực hiện 20 dao động .Viết ptdd vật đi được trong tổng thời gian t =

Question

1.Một vật dddh trên một đoạn thẳng dài 12 cm .biết trong thời gian 1/6 phút vật thực hiện 20 dao động .Viết ptdd vật đi được trong tổng thời gian t = 5/6 s kể từ lức bắt đầu dao động khi chọn t = 0 khi vật qua vị trí ly độ x = 3cm theo chiều dương quỹ đạo .

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-07-29T04:03:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:04:49+00:00

  Đáp án:

   $x=6cos(4\pi t-\dfrac{\pi }{3})$

  Giải thích các bước giải:

   $l=12cm;t=\dfrac{1}{6}p=10s;N=20\text{dd};t=\dfrac{5}{6}s;x=3c,$

  Chu kì:

  $T=\dfrac{t}{N}=\dfrac{10}{20}=0,5s$

  tần số: 

  $\omega =\dfrac{2\pi }{T}=4\pi (rad/s)$

  Biên độ: A=6cm

  gốc tọa độ x=3cm, theo chiều dương: 

  ${{x}_{0}}=\dfrac{A}{2}\Rightarrow \varphi =-\dfrac{\pi }{3}$

  Phương trình dao động:

  $x=6cos(4\pi t-\dfrac{\pi }{3})$

  0
  2021-07-29T04:04:56+00:00

  $L=12\,\,\left( cm \right)$

  $t=10\,\,\left( s \right)$

  $N=20$

  $x=3\,\,\left( cm \right)$

  …………………

   

  $L=2A\,\,\to \,\,A=\dfrac{L}{2}=\dfrac{12}{2}=6\,\,\left( cm \right)$

   

  $T=\dfrac{t}{n}=\dfrac{10}{20}=0,5\,\,\left( s \right)$

   

  $\omega =\dfrac{2\pi }{T}=\dfrac{2\pi }{0,5}=4\pi \,\,\left( rad/s \right)$

   

  $\begin{cases}x=3\,\,\left(cm\right)\\A=6\,\,\left(cm\right)\end{cases}\,\,\,\to\,\,\,x=\dfrac{A}{2}$

   

  $x=\dfrac{A}{2}$ và đi theo chiều dương

   

  $\to \varphi =-\dfrac{\pi }{3}$

   

  Phương trình dao động:

  $\,\,\,\,\,\,\,x=A\cos \left( \omega t+\varphi  \right)$

  $\to x=6\cos \left( 4\pi t-\dfrac{\pi }{3} \right)\,\,\,\,\,\left( cm \right)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )