1.Nêu cách khai thác của pháp với nước ta trong thời chiến 2.Nêu tinh thần đấu tranh chống thực dân pháp của nhân dân ta trong những năm 1858 đến 188

Question

1.Nêu cách khai thác của pháp với nước ta trong thời chiến
2.Nêu tinh thần đấu tranh chống thực dân pháp của nhân dân ta trong những năm 1858 đến 1884
giúp mình với ạ, ngày mai mình thi Lịch Sử rồi:<

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-07-16T17:53:03+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:54:32+00:00

  Câu 1:

  *Tổ chức bộ máy nhà nước

  – Sau khi đàn áp xong những cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay vào khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914). Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp

  – Tổ chức bộ máy nhà nước từ trên xuống do Pháp chi phối. Việt Nam bị chia làm 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau: Nam Kì (thuộc địa), Trung Kì (bảo hộ), Bắc Kì (nửa bảo hộ). Xứ và các tỉnh đều do viên quan người Pháp cai trị

  – Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, làng xã

  => Nhìn chung bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương đều do thực dân Pháp chi phối nhằm tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, để tiến hành khai thác Việt Nam, làm giàu cho tư bản Pháp

  *Nhận xét

  – Chính sách của Pháp trong việc tổ chức bộ máy nhà nước vô cùng chặt chẽ, với tay xuống tận nông thôn

  – Kết hợp giữa thực dân và phong kiến cai trị

  *Chính sách kinh tế

  – Nông nghiệp:

  + Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất. Ở Bắc Kì đến năm 1902, có tới 182 000 hecta ruộng đất bị Pháp chiếm

  + Phát canh thu tô

  – Công nghiệp: khai thác mỏ than và kim loại để xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ như: sản xuất xi măng, gạch ngói, xay xát gạo, giấy, diêm…

  – Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường bóc lột và đàn áp

  – Thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng vào hàng hóa nước ngoài, có mặt hàng lên tới 120%, trong khi đó hàng hóa Pháp bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế

  – Trong khi đó, Pháp lại tăng thêm các loại thuế, thuế mới chồng thuế cũ, đặc biệt là thuế rượu, muối, thuốc phiện.

  => Kinh tế Việt Nam vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc, đời sống nhân dân khốn cùng

  *Chính sách văn hoá, giáo dục

  –  Duy trì nền giáo dục phong kiến

  –  Mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hoá, đưa tiếng Pháp vào chương trình học bắt buộc ở bậc Trung học

  = >  Những chính sách của thực dân Pháp đã tạo ra tầng lớp tay sai, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt

  Câu 2:

  – Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc; kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông

  – Cảnh báo kẻ thù về sức mạnh và tinh thấn đấu tranh quật khởi của nhân tộc ta

  – Làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp

  – Cổ vũ tinh thần yêu nước và để lại nhiều bài học kinh nghệm cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta sau này

  Nếu thấy đúng thì cho mình ctlhn nha mình cảm ơn!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )