1 người có m=62kg ngồi trên 1 cái ghế bốn chân có m=2kg đặt trên nền nhà nằm ngang, biết diện tích tiếp xúc của mỗi chân ghế với nền nhà là 6.4cm vuôn

Question

1 người có m=62kg ngồi trên 1 cái ghế bốn chân có m=2kg đặt trên nền nhà nằm ngang, biết diện tích tiếp xúc của mỗi chân ghế với nền nhà là 6.4cm vuông
a) Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên nền nhà?
b) Hãy cho biết áp lực và áp suất các chân ghế tác dụng lên nền nhà sẽ như thế nào nếu người đó đứng có 1 chân trên ghế?

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-08-21T16:38:21+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:40:18+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  a.p = 31250N/{m^2}\\
  b.\\
  F = 640N\\
  p’ = {10^6}N/{m^2}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Áp suất các chân ghế tác dụng lên nền nhà là:

  \(p = \frac{P}{S} = \dfrac{{10m}}{S} = \dfrac{{10.2}}{{6,{{4.10}^{ – 4}}}} = 31250N/{m^2}\)

  b.

  Áp lực các chân ghế tác dụng lên nền nhà là:

  \(F = P’ = (m + m’).10 = (62 + 2).10 = 640N\)

  c.

  Áp suất tác dụng lên nền nhà là:

  \(p’ = \dfrac{F}{S} = \dfrac{{640}}{{6,{{4.10}^{ – 4}}}} = {10^6}N/{m^2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )