1 Người ta thả 1 thỏi đồng nặng 0,6kg ở 85 độ vào 0,35kg nước ở 20 độ . XĐ nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt . Bt NDR của đồng là 380J/kg.K và của nước l

Question

1 Người ta thả 1 thỏi đồng nặng 0,6kg ở 85 độ vào 0,35kg nước ở 20 độ . XĐ nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt . Bt NDR của đồng là 380J/kg.K và của nước là 4200J/kg.K
2 Một người pha một lượng nước sôi vào bình nước sôi vào bình nước nguội ở 20 độ thì được 30l nước ở 30 độ . Tính lượng nước đã pha. ( Bỏ qua sự mất mát nhiệt )
Cấmmmmmmmmmmmmmm được chép mạng

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-18T20:21:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:22:33+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: tcb = 28,73 độ C

  Câu 2: Ta đã pha vào 3,75 lít nước sôi.

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Vì nhiệt lượng thu vào bằng nhiệt lượng tỏa ra nên ta có:

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow {m_d}{c_d}\left( {{t_d} – {t_{cb}}} \right) = {m_n}{c_n}\left( {{t_{cb}} – {t_n}} \right)\\
   \Leftrightarrow 0,6.380.\left( {85 – {t_{cb}}} \right) = 0,35.4200.\left( {{t_{cb}} – 20} \right)\\
   \Leftrightarrow {t_{cb}} = {28,73^o}C
  \end{array}$ 

  Câu 2: Lượng nước đã pha là:

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow {m_1}c.\left( {{t_1} – {t_{cb}}} \right) = {m_2}c.\left( {{t_{cb}} – {t_2}} \right)\\
   \Leftrightarrow {m_1}.\left( {100 – 30} \right) = {m_2}.\left( {30 – 20} \right)\\
   \Leftrightarrow {m_2} = 7{m_1}\\
  {m_1} + {m_2} = 30kg \Leftrightarrow {m_1} + 7{m_1} = 30 \Rightarrow {m_1} = 3,75kg
  \end{array}$

  Vậy ta đã pha vào 3,75 lít nước sôi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )