1 người thợ may 2 cái áo hết 3 giờ 48 phút .Hỏi người đó may 7 cái áo như thế hết bao nhiêu thời gian?

Question

1 người thợ may 2 cái áo hết 3 giờ 48 phút .Hỏi người đó may 7 cái áo như thế hết bao nhiêu thời gian?

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-11-22T22:29:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T22:30:16+00:00

  Người đó may 1 cái áo trong thời gian là:

            3 giờ 48 phút : 2 = 1 giờ 54 phút

  Người đó may 7 cái áo trong thời gian là:

            1 giờ 54 phút . 7 = 7 giờ 378 phút 

            7 giờ 378 phút = 13 giờ 18 phút (vì 378 phút = 6 giờ 18 phút)

                                Đáp số : 13 giờ 18 phút.

   

  0
  2021-11-22T22:31:06+00:00

                                     Người đó may 1 cái áo hết số thời gian là :

                                              3 giờ 48 phút : 2=1 giờ 54 phút

                                    Người đó may 7 cái áo hết số thời gian là :

                                          1 giờ 54 phút *7=  13 giờ 18 phút

                                                                Đáp số : 13 giờ 18 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )