1. Nhận xét nào sau đây sai? A. Đốt cháy cacbon trong khí oxi dư là phản ứng trao đổi B. Đốt cháy hidro trong khí oxi là phản ứng phân hủy C. Phản ứng

Question

1. Nhận xét nào sau đây sai?
A. Đốt cháy cacbon trong khí oxi dư là phản ứng trao đổi
B. Đốt cháy hidro trong khí oxi là phản ứng phân hủy
C. Phản ứng nhiệt phân KMnO4 để điều chế oxi là phản ứng phân hủy
D. Phản ứng nhiệt phân KMnO4 để điều chế oxi là phản ứng hóa hợp

in progress 0
Maya 5 ngày 2021-12-04T17:48:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:50:15+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   A: C+O2->CO2 hóa hợp

  B: 2H2+O2->2H2O hóa hợp

  2KMnO4->K2MnO4+MnO2+O2

  => phân hủy

  0
  2021-12-04T17:50:17+00:00

  Đáp án:

   D là nhận xét sai  vì nhiệt phân KMnO4 để điều chế oxi là phản ứng phân hủy

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )