1,Nối 1/2. 4/5. 5/9. 15/17 20/36. 75/85. 18/36. 68/85 2,Khoảnh trước câu trả lời đúng a,Trong số 875 602,chữ số 7 chỉ

Question

1,Nối
1/2. 4/5. 5/9. 15/17
20/36. 75/85. 18/36. 68/85
2,Khoảnh trước câu trả lời đúng
a,Trong số 875 602,chữ số 7 chỉ
A.7. B.75 602. C.7000. D.70 000
b,Phân số 5/6 nhỏ hơn phân số
A.1/2. B.3/4. C.10/11. D.11/15
c,5/7-2/5 có kết quả là
A.3/2. B.2/3. C.7/12. D.11/35
d,54m²14cm²=………cm²
A.5414. B.540 014. C.5 400 014. D.540140
3,Đúng ghi Đ,sai ghi S
a,7/9×18/23=
b,4/7:2/5
c, 5/9×2/5+2/5
4,Điền dấu (>,<,=) 4giờ 37phút......437 phút 25×13+13×13 Mong mọi người giúp ạ T_T

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-08-14T19:51:17+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:52:23+00:00

  `1/2`=`18/36`

  `4/5`=`68/85`

  `5/9`=`20/36`

  `15/17`=`75/85`

  2)

  aa,Trong số 875 602,chữ số 7 chỉ

  ⇒D.70 000

  b,Phân số 5/6 nhỏ hơn phân số

  ⇒B.3/4.

  c,`5/7`-`2/5` có kết quả là

  ⇒D.11/35

  d,54m²14cm²=………cm²

  ⇒B.540 014.

  3)

  a,`7/9`×`18/23`= `14/23`

  b,`4/7`:`2/5` = `10/7`

  c, `5/9`×`2/5`+`2/5`= `2/9` + `2/5`= `28/45`

  4)

  4 giờ 37 phút < 437 phút ( vì 4 giờ 37 phút = 277 phút)

  25×13+13×13 = 13 x ( 25 + 13)

  0
  2021-08-14T19:53:05+00:00

  Đáp án:

  bai 1      20/36=5/9       75/85=15/17          18/36=1/2           68/85=04/5

  bai 2

  a)        D

  b)      c

  c)        d

  d)        b

  bai 3

       a) 7/9*18/23=14/13

       b) 4/7: 2/5=10/7

        c)  5/9*2/5+2/5= 28/45

  bai 4

  4 giờ 37 phút <437 phút

  25*13 > 13*13

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )