1. Now / she dances / beautifully / than / used to. ………………………………………………………………….. 2. How long / it / take / him / get / school / every day ? ……………………………

Question

1. Now / she dances / beautifully / than / used to.
…………………………………………………………………..
2. How long / it / take / him / get / school / every day ?
……………………………………………………………………..
3. Last Wednesday / Bill / ring / office /nine o’clock.
……………………………………………………………………..

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-08-12T02:11:12+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:13:11+00:00

  1.Now she dances more beautiful than she used to.

  2.How long does it take him to get to school every day

  3.Last Wednesday,Bill was ringing the office at nice o’clock.

  0
  2021-08-12T02:13:11+00:00

  `1.` Now she dances more beautifully than she used to.

  `->` Tạm dịch : Bây giờ cô ấy nhảy đẹp hơn so với trước kia.

  `2.` How long does it take him to get to school every day ?

  `->` How long does it take sb to do sth : Ai đó mất bao lâu để làm gì (câu hỏi) 

  `->` Tạm dịch : Anh ấy mất bao lâu để tới trường mỗi ngày ?

  `3.` Last Wednesday, Bill rang the office at 9 o’clock.

  `->` Last Wednesday là dấu hiệu thì hiện tại đơn

  `->` Tạm dịch : Thứ Tư tuần trước, Bill gọi điện đến văn phòng vào lúc 9 giờ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )