1: Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra bình thường. Nguyên liệu môi trường cần cung cấp cho một tế

Question

1: Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra bình thường. Nguyên liệu môi trường cần cung cấp cho một tế bào tiến hành nguyên phân liên tiếp 4 lần là
A. 192 NST.
B. 168 NST.
C. 360NST.
D. 384 NST.
2: Hợp tử của một loài thực vật nguyên phân liên tiếp 3đợt. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ ba, người ta đếm được trong tất cả các tế bào con có 160 crômatit. Biết quá trình nguyên phân diễn ra bình thường. Số nhiễm sắc thể có trong hợp tử của loài này là
A. 10.
B. 40.
C. 20.
D.14
3: Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường, số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào của loài này đang ở kì sau của quá trình giảm phân II là
A. 36
B. 18.
C. 9
D. 20

in progress 0
Alice 2 giờ 2021-10-23T11:39:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T11:40:45+00:00

  Đáp án:

  1.C 

  2.C

  3. D 

  Giải thích:

  1. 24× (2^4-1)= 360( NST)

  2. Ở kì giữa lần nguyên phân thứ 3 tức có 2^2= 4( tế bào)

  Số NST trong các tế bào là 160÷2= 80 ( NSt)

  Bộ NST 2n của loài là : 2n× 2^2= 80⇒ 2n= 20

  3. Vì giảm phân diễn ra bình thường nên ở kì sau giảm phân II các NST tồn tại trong 1 tế bào là 2n đơn ⇒ Số NST là 20

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )