1 ,phân tích đa thức thành Nhân tử a, 5x-10xy-15y b, -2a^2b-4ab^2+6ab c, 2axy-4a^2xy^2+6ab d, mxy-m^2x+my e, a^2-4b^2

Question

1 ,phân tích đa thức thành Nhân tử
a, 5x-10xy-15y
b, -2a^2b-4ab^2+6ab
c, 2axy-4a^2xy^2+6ab
d, mxy-m^2x+my
e, a^2-4b^2

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-08-03T23:42:11+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:43:50+00:00

  Đáp án:

   $a) 5(x-2xy+3y)\\
  b)
  -2ab(a+2b-3)\\
  c) 2a(xy-2axy^2+3b)\\
  d) m(xy-mx+y)\\
  e) (a-2b)(a+2b)\\$

  Giải thích các bước giải:

   $a) 5x-10xy-15y\\
  =5(x-2xy+3y)\\
  b)
  -2a^2b-4ab^2+6ab\\
  =-2ab(a+2b-3)\\
  c) 2axy-4a^2xy^2+6ab\\
  =2a(xy-2axy^2+3b)\\
  d) mxy-m^2x+my\\
  =m(xy-mx+y)\\
  e) a^2-4b^2\\
  =a^2-(2b)^2\\
  =(a-2b)(a+2b)\\$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )