1. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Clo là chất khí tan vừa phải trong nước. B. Clo chỉ có số oxi hóa -1 trong mỗi hợp chất. C. Clo có tính oxi hóa m

Question

1. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Clo là chất khí tan vừa phải trong nước.
B. Clo chỉ có số oxi hóa -1 trong mỗi hợp chất.
C. Clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom và iot.
D. Clo chỉ tồn tại trong tự nhiên dưới dạng hợp chất.
2. Trong phản ứng với dung dịch kiềm nguyên tố clo thể hiện tính chất nào sau đây?
A. Tính oxi hóa
B. Cả tính oxi hóa và tính khử
C. Tính khử
D. Tính axit
3. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các Halogen?
A. Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với một electron B. Tạo ra với Hidro hợp chất có liên kết phân cực.
C. Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.
D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.
4. Chọn phát biểu đúng?
A. Tất cả các halogen đều ít tan trong nước tan nhiều trong dung môi hữu cơ
B. Tất cả các halogen đều có công thức phân tử dạng X2
C. Tất cả các halogen đều là chất khí ở điều kiện thường.
D. Tính oxi hóa của các đơn chất halogen tăng dần từ flo đến iot.
5. Hỗn hợp khí không tồn tại là:
A. Cl2 + O2
B. Cl2 + N2
C. Cl2 + H2S
D. Cl2 + HF

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-08-07T18:57:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:58:23+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1,B\\
  2,B\\
  3,C\\
  4,B\\
  5,C
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  1,

  Clo có các số oxi hóa như: -1, +1, +3, +5, +7

  5,

  \({H_2}S + C{l_2} \to 2HCl + S\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )