1 proton bay xiên góc 23 độ đối với 1 từ trường có B=2,6.10^-3 T chịu tác dụng của 1 lực 6,5.10^-17N tính tốc độ và động năng của proton

Question

1 proton bay xiên góc 23 độ đối với 1 từ trường có B=2,6.10^-3 T chịu tác dụng của 1 lực 6,5.10^-17N tính tốc độ và động năng của proton

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-08-05T16:23:46+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:25:20+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  v = 400000m/s\\
  {{\rm{W}}_d} = 7,{28.10^{ – 20}}J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Tốc độ của proton là:

  \( \Rightarrow v = \dfrac{F}{{|q|B\sin \alpha }} = \dfrac{{6,{{5.10}^{ – 17}}}}{{|  1,{{6.10}^{ – 19}}|.2,{{6.10}^{ – 3}}.\sin 23}} = 400000m/s\)

  Động năng của proton là:

  \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2} = \dfrac{1}{2}.9,{1.10^{ – 31}}{.400000^2} = 7,{28.10^{ – 20}}J\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )