1. Tại sao ADN được xem là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử? A. Số lượng và khối lượng ADN không thay đổi qua giảm phân. B. ADN có trình tự c

Question

1. Tại sao ADN được xem là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử?
A. Số lượng và khối lượng ADN không thay đổi qua giảm phân.
B. ADN có trình tự các cặp nuclêôtit đặc trưng cho loài.
C. ADN có khả năng tự sao theo đúng khuôn mẫu.
D. ADN nằm trong bộ nhiễm sắc thể đặc trưng mỗi loài sinh vật.
2. Một đoạn mạch ARN có cấu trúc như sau:
– X – U – U – X – G – A – G – X –
Đoạn mạch nào dưới đây là mạch khuôn của đoạn gen đã tổng hợp ARN nói trên?
A. – X – A – X – A – G – X – T – G
B. – G – A – A – G – X – T – X – G –
C. – G – A – A – G – X – U – X – G –
D. – X – T – T – X – G – A – G – X –
3. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:
A. A + T = G + X
B. A = X, G = T
C . A + G = T + X
D. A + X + T = X + T + G
4. Một phân tử ADN có 10 chu kì xoắn, thì tổng số nuclêôtit của phân tử là
A . 200. B. 100. C. 50. D. 20
5. NST mang gen và tự nhân đôi vì nó chứa
A. Prôtêin và AND B. Protêin
C. AND D. Chứa gen
6. Đặc điểm chung về cấu tạo của phân tử ADN, ARN, prôtêin là
A. Đều được cấu tạo từ các axit amin.
B. Có kích thước và khối lượng phân tử bằng nhau.
C. Đều được cấu tạo từ các nuclêôtit.
D. Đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
7. Thể ba nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có đặc điểm nào?
A. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 1 chiếc
B. Có một cặp NST tương đồng nào đó 2 chiếc, các cặp còn lại đều có 3 chiếc.
C. Tất cả các cặp NST tương đồng đều có 3 chiếc.
D. Có một cặp NST tương đồng nào đó 3 chiếc, các cặp còn lại đều có 2 chiếc
8. Người bị hội chứng Đao có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là
A. 47 NST. B. 48 NST C. 45 NST. D. 46 NST.
9. Ở Tinh Tinh có 2n = 48, thể dị bội 2n-1 có số NST trong tế bào sinh dưỡng là
A. 48 NST. B. 47 NST. C. 46 NST. D. 49 NST.
10. Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu quả lớn nhất là
A. Đảo đoạn. B. Mất đoạn. C. Lặp đoạn. D. Chuyển đoạn.
11. Phương pháp nào dưới đây KHÔNG được áp dụng để nghiên cứu di truyền người?
A. Lai phân tích. B. Phân tích phả hệ.
C. Nghiên cứu tế bào D. Nghiên cứu trẻ đồng sinh.
12. Ở nữ bệnh nhân có các triệu chứng: Lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển, không có kinh nguyệt, tử cung nhỏ, thường mất trí và không có con là hậu quả của đột biến
A. Thêm một NST số 23 B. Thêm một NST số 21.
C. Dị bội thể ở cặp NST số 23 D. Dị bội thể ở cặp NST số 21.

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-23T00:07:25+00:00 2 Answers 378 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:08:38+00:00

  1/C

  2/B

  3/B

  4/A

  5/C

  6/D

  7/D

  8/A

  9/B

  10/B

  11/A

  12/C

   

  0
  2021-10-23T00:08:46+00:00

  Đáp án:

   các đáp án lần lượt là:

  1/C

  2/B

  3/B

  4/A

  5/C

  6/D

  7/D

  8/A

  9/B

  10/B

  11/A

  12/C

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )