1/Tại sao khi muốn đun nóng chất lỏng phải đun từ phía dưới? 2/ Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100 độ C vào một chậu nước ở

Question

1/Tại sao khi muốn đun nóng chất lỏng phải đun từ phía dưới?
2/ Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 100 độ C vào một chậu nước ở 20 độ C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25 độ C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880J/kg.K và 4200J/kg.K.
a/ Tính khối lượng nước, coi chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau.
b/Nếu quá trình truyền nhiệt trên có hiệu suất là 80% thì lượng nước trong chậu nóng lên đến bao nhiêu độ? Coi nhiệt lượng truyền cho chậu nước là có ích

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-17T06:38:38+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T06:39:50+00:00

  Đáp án:

   mnc=0,47kg

  Giải thích các bước giải:

  1>

  Muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới là vì trong chất lỏng và chất khí có hiện tượng đối lưu. Khi đun từ phía dưới, ta làm cho phần chất lỏng (hoặc khí) ở phía dưới nóng lên trước làm cho trọng lượng riêng của phần này giảm đi và đi lên phía trên. Phần chất lỏng (hoặc khí) ở phía trên chưa được đun nóng sẽ di xuống tạo thành dòng đối lưu.

  2>
  \({m_{nh}} = 0,15kg;{t_{nh}} = {100^0}C;{t_{nc}} = {20^0}C;t = {25^0}C\)

  a> Cân bằng nhiệt

  Khối lượng nước: 
  \({Q_{toa}} = {Q_{thu}} \Leftrightarrow {m_{nh}}.{c_{nh}}.({t_{nh}} – t) = {m_{nc}}.{c_{nc}}.(t – {t_{nc}}) \Leftrightarrow 0,15.880.(100 – 25) = {m_{nc}}.4200.(25 – 20) \Rightarrow {m_{nc}} = 0,47kg\)

  b> H=80%

  Nhiệt lượng nhôm tỏa ra 
  \({Q_t} = {m_{nh}}.{c_{nh}}.({t_{nh}} – t’) = 0,15.880.(100 – t’) = 13200 – 132t’\)

  Nhiệt lượng nước nhận đươc: 
  \({Q_{nhan}} = {Q_{toa}}.H = (13200 – 132t’).80\% \)

  Nhiệt độ nước nóng lên đươc:
  \( \Leftrightarrow {m_{nc}}.{c_{nc}}.(t’ – 20) = 10560 – 105,6t’ \Rightarrow 0,47.4200.(t’ – 20) = 10560 – 105,6t’ \Rightarrow t’ = {24^0}C\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )