1 tế bào mầm đực và mầm cái cùng nguyên phân 1 số lần liên tiếp,biết số noãn bào bậc 1 nhiều gấp 2 lần số tunh bào bậc 1.Tất cả các tế bào này đều tha

Question

1 tế bào mầm đực và mầm cái cùng nguyên phân 1 số lần liên tiếp,biết số noãn bào bậc 1 nhiều gấp 2 lần số tunh bào bậc 1.Tất cả các tế bào này đều tham gia giảm phân tạo ra 192 giao tử.Số NST đơn có trong tinh trùng nhiều hơn trong trứng là 256.Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%.
a,Tính số lần nguyên phân của mỗi tế bào mầm,số tế bào sinh tinh và sinh trứng?
b,Bộ NST lưỡng bội của loài?
c,Số hợp tử được tạo thành và hiệu suất thụ tinh của tinh trùng
d,Tính sô NST bị tiêu biến trong các thể cực
e,Tính số NST môi trường nội bào cung cấp cho mỗi tê bào mầm để tạo ra số tinh trùng và số trứng nõi trên

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-09-07T08:22:22+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:23:54+00:00

  a, Gọi 2a là số noãn bào bậc 1 thì a là số tinh bào bậc 1.

  Số giao tử tạo thành: $2a × 1 + a × 4 = 192 → a = 32$

  Số noãn bào bậc 1 tạo thành là:

  $2a = 32 × 2 = 64 =$ $2^{6}$ → Số lần nguyên phân của tế bào mầm sinh dục cái là 6 lần.

  Số tinh bào bậc 1 tạo thành là:

  $a = 32 =$ $2^{5}$ → Số lần nguyên phân của tế bào mầm sinh dục cái là 5 lần.

  b, Theo bài ra ta có:

  $32 × 4 × n – 64 × n = 256 → 2n = 8$

  c, Số hợp tử tạo thành: $64 × 50\% = 32$

  d, Số NST bị tiêu biến trong các thể cực:

  $64 × 3 × 4 = 768$

  e, Số NST môi trường cung cấp:

  $($$2^{5}$ $- 1)$ $×2n +$ $($$2^{6}$ $- 1)$ $× 2n +$ $2^{5}$ $× 2n +$ $2^{6}$ $× 2n = 1520$  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )