1 tế Bào nguyên phân được môt trường cũng cấp 15300NST . Các tế bào đều giảm phân tạo 512 tinh trùng chứa Y a ; xác định 2n và số lần nguyên phân B

Question

1 tế Bào nguyên phân được môt trường cũng cấp 15300NST . Các tế bào đều giảm phân tạo 512 tinh trùng chứa Y
a ; xác định 2n và số lần nguyên phân
B ; Nếu trong giảm phân có 3 cặp trao đổi chéo thì khi thụ tinh khả năng tạo ra bao nhiêu kiểu tổ hợp . Biết cơ thể cái không xảy ra trao đổi chéo
Có, có 5 TB sinh dục cái cùng loài giảm phân . Xác định số NST môi trường cũng cấp ,số NST bị tiêu biến trong các thể định hướng

in progress 0
Adeline 5 tháng 2021-07-25T02:00:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T02:01:34+00:00

  a, Tế bào có bộ NST là XY nên số tinh trùng X tạo ra sẽ bằng số tinh trùng Y.

  Vậy số tinh trùng tạo thành: $512  × 2 = 1024$

  Số tế bào tham gia giảm phân: $1024 : 4 = 256 = 2^{8}$  

  → Tế bào nguyên phân 8 lần.

  Số NST môi trường cung cấp cho nguyên phân:

  $( 2^{8} – 1) × 2n = 15300 → 2n = 60$  

  b, Số loại giao tử tạo ra ở cơ thể đực: $ 2^{30+3} = 2^{33}$  

  Số loại giao tử tạo ra ở cơ thể cái: $2^{30}$  

  Số kiểu tổ hợp: $2^{30} × 2^{33} = 2^{63}$  

  Số NST môi trường cung cấp cho 5 tế bào sinh dục cái giảm phân:

  $5 × 2n = 300$ NST

  Số NST bị tiêu biến trong các thể cực:

  $5 × 3 × 30 = 450$ NST

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )